Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Ánh

Tìm x: (6x - 39):3=201
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình (6x - 39)/3 = 201, ta thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Nhân cả hai vế của phương trình với 3 để loại bỏ mẫu số:
3 * (6x - 39)/3 = 3 * 201

Bước 2: Bỏ dấu chia và thực hiện phép nhân:
6x - 39 = 603

Bước 3: Đưa số hạng độc lập x về một bên và số hạng liên hợp về một bên:
6x = 603 + 39

Bước 4: Tính toán:
6x = 642

Bước 5: Chia cả hai vế của phương trình cho 6:
x = 642/6

Bước 6: Tính toán:
x = 107

Vậy, câu trả lời cho phương trình là x = 107.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Ta có phương trình (6x - 39):3 = 201. Đổi vế và nhân cả hai vế của phương trình với 3, ta có (6x - 39) = 3 * 201 = 603. Tiếp tục giải phương trình này, ta có 6x = 603 + 39 = 642. Vậy x = 642/6 = 107.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải phương trình (6x - 39):3 = 201, ta đặt A = 6x - 39. Ta có A/3 = 201 => A = 3 * 201 = 603. Thay lại A = 6x - 39 ta được 603 = 6x - 39. Như vậy, 6x = 603 + 39 = 642. Tiếp tục giải phương trình này, ta có x = 642/6 = 107.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Các phương pháp làm câu hỏi trên:

1. Kiểm tra ý nghĩa của các đáp án:
- a. Rains (động từ chính xác với chủ ngữ you)
- B.Rain (danh từ, không đúng ngữ cảnh)
- C.rained (động từ quá khứ, không đúng ngữ cảnh)
- D.is raining (đúng ngữ cảnh, động từ hiện tại tiếp diễn)

2. Kiểm tra ý nghĩa của các đáp án:
- A.ate (động từ quá khứ, không đúng ngữ cảnh)
- B.had (đúng ngữ cảnh, động từ đã hoàn thành)
- C.have (động từ không thích hợp với danh từ)
- D.A&B (đúng cả hai đáp án A và B)

3. Kiểm tra ý nghĩa của các đáp án:
- a.regular (tính từ, không đúng ngữ cảnh)
- b.regularly (trạng từ, đúng ngữ cảnh)
- c.once a week (cụm từ không đúng điều kiện)
- d.never (trạng từ không đúng ngữ cảnh)

4. Kiểm tra ý nghĩa của các đáp án:
- a.are going (đúng ngữ cảnh, động từ hiện tại tiếp diễn)
- b.go (động từ không thích hợp với danh từ)
- c.are go (động từ không thích hợp với danh từ)
- d.went (động từ quá khứ, không đúng ngữ cảnh)

5. Kiểm tra ý nghĩa của các đáp án:
- A.Go (động từ không thích hợp với thì hiện tại hoàn thành)
- B.Going (động từ không thích hợp với thì hiện tại hoàn thành)
- C.went (động từ quá khứ, không đúng ngữ cảnh)
- D.goes (động từ không thích hợp với thì hiện tại hoàn thành)

6. Kiểm tra ý nghĩa của các đáp án:
- A.to do (cụm động từ không thích hợp với thì tương lai)
- B.do (động từ không thích hợp với thì tương lai)
- C.did (động từ quá khứ, không đúng ngữ cảnh)
- D.doing (động từ không thích hợp với thì tương lai)

Câu trả lời:
1. Câu trả lời: D.is raining
2. Câu trả lời: D.A&B
3. Câu trả lời: b.regularly
4. Câu trả lời: a.are going
5. Câu trả lời: C.went
6. Câu trả lời: A.to do

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46749 sec| 2247.25 kb