Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

Theo em, việc khai báo liên kết giữa một số bảng trong một CSDL quan hệ có ý nghĩa gì?
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Xác định các bảng cần có liên kết trong CSDL quan hệ.
2. Xác định loại liên kết giữa các bảng, bao gồm liên kết một-nhiều, liên kết nhiều-nhiều, liên kết một-một.
3. Xác định các cột chung giữa các bảng cần được liên kết.
4. Thực hiện việc tạo liên kết giữa các bảng thông qua foreign key constraints, primary key constraints hoặc unique constraints.

Câu trả lời:

Việc khai báo liên kết giữa một số bảng trong một CSDL quan hệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quan hệ giữa các bảng và quyết định các thao tác thực hiện trên chúng. Liên kết này giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu trong CSDL.

Cụ thể:
- Liên kết một-nhiều (one-to-many): Giúp xác định quan hệ giữa hai bảng, trong đó một bảng có thể có nhiều bản ghi liên kết với một bản ghi trong bảng kia. Ví dụ: một nhà xuất bản có thể có nhiều cuốn sách, trong đó khóa ngoại của bảng sách trỏ tới khóa chính của bảng nhà xuất bản. Điều này cho phép liên kết dữ liệu giữa các bảng và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Liên kết nhiều-nhiều (many-to-many): Được sử dụng khi một bản ghi trong một bảng có thể liên kết với nhiều bản ghi trong bảng kia, và ngược lại. Để làm điều này, cần sử dụng bảng trung gian (intermediate table) để lưu thông tin về quan hệ này. Ví dụ: một sinh viên có thể đăng ký nhiều khóa học và mỗi khóa học có thể có nhiều sinh viên đăng ký. Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và quan hệ đúng đắn, ta sử dụng bảng trung gian để lưu thông tin về quá trình đăng ký của sinh viên và khóa học.

- Liên kết một-một (one-to-one): Được sử dụng khi một bản ghi trong một bảng chỉ có thể liên kết với một bản ghi trong bảng kia và ngược lại. Ví dụ: một người chỉ có một bản hồ sơ cá nhân và mỗi bản hồ sơ cá nhân chỉ liên kết với một người. Việc sử dụng liên kết một-một giúp giữ cho dữ liệu được tổ chức một cách cụ thể và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Câu trả lời 1:
Khai báo liên kết giữa các bảng trong một CSDL quan hệ có ý nghĩa là xác định mối quan hệ giữa các bảng thông qua các khóa ngoại. Việc này giúp tạo ra một sự liên kết logic giữa các bảng dữ liệu, giúp giảm dữ liệu trùng lặp và tăng tính nhất quán của dữ liệu trong CSDL.

Câu trả lời 2:
Khai báo liên kết giữa các bảng trong một CSDL quan hệ có ý nghĩa về mặt tối ưu hóa quy trình truy vấn dữ liệu. Khi có một truy vấn dữ liệu liên quan đến các bảng có mối quan hệ, việc khai báo liên kết giữa chúng giúp tối ưu hóa truy vấn bằng cách sử dụng các câu lệnh JOIN. Điều này giúp lấy dữ liệu từ nhiều bảng một cách đồng thời, giảm thiểu số lần truy vấn và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống CSDL quan hệ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23589 sec| 2259.836 kb