Lớp 11
60điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
heo

Sục 4,48 lít CO2(ở đktc vào 300ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được dd X. Cần thêm vào dd X bao nhiêu ml dd BaCL2 0.6M để thu được kết tủa lớn nhất?
Mọi người thân mến, mình đang thật sự cần một lời khuyên cho câu hỏi này. Mọi người có thể hỗ trợ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần tìm số mol CO2 dùng trong phản ứng trước. Số mol CO2 = Thể tích CO2 / Thể tích mol ở ĐKTC = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol.

Với phản ứng giữa CO2 và KOH, ta có: CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O
Vậy nCO2 = nKOH/2 = 0,1 mol

Sau phản ứng, số mol KOH đã bị tiêu tốn: nKOH còn lại = nKHOCÒN = nKOHBANĐẦU - nCO2 h đã phản ứng = 1 - 0,1 = 0,9 mol.

Tiếp theo, dựa vào phương trình phản ứng: BaCl2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KCl
Ta suy ra số mol BaCl2 cần thêm để tạo ra kết tủa lớn nhất chính là số mol K2CO3 đã tạo ra từ phản ứng trước đó, tức là nBaCl2 = nK2CO3 = nKHOCÒN = 0,9 mol.

Tiếp theo, ta dùng công thức tính số ml BaCl2 cần thêm vào:
V = nBaCl2 / C = 0,9 / 0,6 = 1,5 ml

Vậy số ml BaCl2 cần thêm vào để thu được kết tủa lớn nhất là 1,5 ml.

Câu trả lời: Ta cần thêm vào 1,5 ml dd BaCl2 0,6M để thu được kết tủa lớn nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Since the molarity of the BaCl2 solution is 0.6M, we can calculate the volume needed using the formula: Volume (ml) = (moles of BaCl2) / (molarity of BaCl2) = 0.15 moles / 0.6M = 0.25 liters = 250 ml.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

BaCl2 and K2CO3 can react to form BaCO3 precipitate according to the balanced chemical equation: BaCl2 + K2CO3 -> BaCO3 + 2KCl. By stoichiometry, 1 mole of BaCl2 reacts with 1 mole of K2CO3. Therefore, to obtain the maximum precipitate, we need to add 0.15 moles of BaCl2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

From the balanced chemical equation, we can see that 1 mole of CO2 produces 1 mole of K2CO3. Therefore, the moles of K2CO3 produced in this reaction is also 0.15 moles.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The reaction between CO2 and KOH can be represented by the balanced chemical equation: CO2 + 2KOH -> K2CO3 + H2O. By stoichiometry, 1 mole of CO2 reacts with 2 moles of KOH, so 300 ml of 1M KOH solution (0.3 moles) can react with 0.15 moles of CO2. Therefore, the amount of CO2 reacted in this reaction is 0.15 moles.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51394 sec| 2256.633 kb