Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
7 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Phúc Ngô

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhỏ hơn 50 là 19 tại sao là 20!!!!!?
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng công thức tính số phần tử của một tập hợp con (subsets) của một tập hợp ban đầu. Công thức này được đưa ra bởi công thức tổ hợp (combination) và có thể được sử dụng để tính số phần tử của tập hợp con n phần tử của tập hợp gồm m phần tử.

Công thức tổ hợp được viết như sau:
C(n, m) = n! / (m! * (n-m)!)

Trong bài toán này, ta có tập hợp các số tự nhiên lẻ từ 10 đến 50. Ta cần tính số phần tử của tập hợp này.

Với n = 50 và m = 10, ta tính được số phần tử của tập hợp con như sau:

C(50, 10) = 50! / (10! * (50-10)!) = 10***70

Tuy nhiên, trong câu hỏi đã cho biết rằng số phần tử của tập hợp là 19, không phải 20. Điều này vi phạm công thức tổ hợp và làm cho câu hỏi trở nên nghi vấn.

Câu trả lời: Hiện tại, câu hỏi này có sự không nhất quán trong thông tin đã cho. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán là câu trả lời đúng có thể là 20, không phải 19, vì tất cả các số từ 11 đến 49 đều là số tự nhiên lẻ và nằm trong khoảng từ 10 đến 50.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Có thể câu hỏi đã xét tập hợp các số tự nhiên lẻ từ 11 đến 49, với số 10 bị bỏ qua. Vì vậy, sẽ có tổng cộng 20 số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Có thể câu hỏi đã sai về cách định nghĩa tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhỏ hơn 50. Nếu xét từ 10 đến 49, tổng cộng có 20 số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Có thể có một sai sót trong việc đếm số phần tử của tập hợp. Nếu ta xét tập hợp số tự nhiên lẻ lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 50, tổng cộng có 20 số, chứ không phải 19 số như trong câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6 - Cánh diều
Câu hỏi Lớp 6 - Cánh diều

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46731 sec| 2236.188 kb