Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

Quãng đường từ A đến B dài 15km.1 người đi bộ từ A,sau 45 phút người đó đi xe đạp với người bạn cùng chiều,do đó chỉ sau 1 giờ thì người đó đến B.Tính quãng đường người người đó đi bộ,biết rằng vận tốc đi xe đạp gấp 3 lần vận tốc đi bộ?
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đây là câu hỏi cần tính quãng đường người đi bộ từ A đến B.
Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp tính quãng đường dựa vào thời gian và vận tốc. Ta có các gợi ý sau:

Phương pháp 1:
- Ta dùng biến đại diện cho vận tốc đi bộ là v.
- Theo đề bài, ta biết rằng vận tốc đi xe đạp gấp 3 lần vận tốc đi bộ, nên vận tốc đi xe đạp là 3v.
- Thời gian đi bộ là 45 phút = 0.75 giờ. Với vận tốc v, ta có quãng đường đi bộ là 0.75v km.
- Thời gian đi xe đạp là 1 giờ = 60 phút. Với vận tốc xe đạp là 3v, ta có quãng đường đi xe đạp là 3v km.
- Quãng đường tổng cộng từ A đến B là 15 km.
- Ta có phương trình: quãng đường đi bộ + quãng đường đi xe đạp = 15 km.
- Thay vào giá trị đã biết, ta có: 0.75v + 3v = 15.
- Giải phương trình trên, ta tính được v = 3 km/h.
- Thay v vào, ta tính được quãng đường đi bộ là 0.75v = 0.75 * 3 = 2.25 km.

Phương pháp 2:
- Theo đề bài, sau 45 phút đi bộ thì sau 1 giờ người đó đến B. Tổng thời gian là 1 giờ 45 phút = 1.75 giờ.
- Quãng đường từ A đến B có tổng cộng 15 km.
- Ta biết rằng trong 1 giờ, người đó đi bộ và đi xe đạp.
- Ta chia tỉ lệ thời gian đi bộ và đi xe đạp thành 0.75 giờ và 1 giờ.
- Ta chia tỉ lệ quãng đường theo thời gian, ta có: quãng đường đi bộ / 0.75 = quãng đường đi xe đạp / 1 = 15 km.
- Từ đó, ta tính được quãng đường đi bộ là 0.75 * 15 / 1.75 = 6.43 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

1. Phương pháp làm: Đọc câu hỏi và các từ cho sẵn trong đáp án, xác định động từ thích hợp để hoàn thành câu.
- "The police......them get out ò the car." Đây là câu thể hiện hình thức bị động, ngầm hiểu rằng cảnh sát ra lệnh cho họ rời khỏi xe.
- Các đáp án:
a. caused: gây ra
b. made: khiến
c. asked: yêu cầu
d. ordered: ra lệnh
- Vì cảnh sát ra lệnh nên động từ thích hợp ở đây là "ordered".

2. Phương pháp làm: Đọc câu hỏi và tìm từ cho sẵn trong các đáp án, xác định tính từ/thích hợp để hoàn thành câu.
- "Carl......staying one more night in the village." Đây là câu theo ngữ cảnh đòi hỏi bạn phải đoán từ hoặc biết ngữ cảnh.
- Các đáp án:
a. agrees: đồng ý
b. hopes: hy vọng
c. plans: lên kế hoạch
d. suggest: đề xuất
- Dựa vào ngữ cảnh "staying one more night in the village", ta có thể suy ra Carl hy vọng ở lại thêm một đêm nữa. Vì vậy, từ thích hợp ở đây là "hopes".

Câu trả lời chi tiết:
1. The police ordered them get out ò the car.
2. Carl hopes staying one more night in the village.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47288 sec| 2261.266 kb