Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Linh

Nhận xét nào sau đây là không đúng?      A.CaO là oxit bazơ     B. NO là oxit axit      C.Al2O3 là oxit lưỡng tính     D. CO là oxit không tạo muối

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28329 sec| 2040.797 kb