Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Huy

Nêu mối quan hệ giữ số mol OH- và số mol H2 thu được khi cho kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường?
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần biết thông tin về phản ứng của kim loại kiềm và kiềm thổ với nước. Thông thường, kim loại kiềm và kiềm thổ tạo phản ứng với nước theo công thức:

2M + 2H2O -> 2MOH + H2

Trong đó, M là kim loại kiềm hoặc kiềm thổ, và MOH là chất bazo.

Do phản ứng xảy ra theo tỉ lệ 2-2-2-1, ta có thể kết luận rằng số mol OH- thu được sẽ luôn bằng số mol H2 được tạo ra.

Vì vậy, mối quan hệ giữa số mol OH- và số mol H2 là 1:1. Khi cho kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường, số mol OH- sẽ bằng số mol H2 thu được.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Mối quan hệ giữa số mol OH- và số mol H2 thu được khi cho kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường chủ yếu phụ thuộc vào tính chất của kim loại. Với các kim loại kiềm như Na, K, Li, nước phản ứng sẽ tạo ra 1 mol OH- và 1/2 mol H2 cho mỗi mol kim loại. Trong khi đó, với các kim loại kiềm thổ như Mg, Ca, Ba, nước phản ứng sẽ tạo ra 2 mol OH- và 1 mol H2 cho mỗi mol kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khi cho kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường, mối quan hệ giữa số mol OH- và số mol H2 tạo ra trong phản ứng được diễn biến theo quy luật cân bằng ion. Tức là, với mỗi mol kim loại kiềm, kiềm thổ phản ứng với nước sẽ tạo ra 1 mol OH- và 1/2 mol H2. Có thể biểu diễn công thức chung của phản ứng như sau: M + H2O -> MOH + 1/2H2, trong đó M đại diện cho kim loại kiềm hoặc kiềm thổ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số mol OH- và số mol H2 thu được khi cho kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nếu biết số mol OH-, ta có thể tính được số mol H2 bằng cách chia số mol OH- cho 2. Tương tự, nếu biết số mol H2, ta có thể tính được số mol OH- bằng cách nhân số mol H2 lên 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Mối quan hệ giữa số mol OH- và số mol H2 thu được khi cho kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường là theo tỉ lệ 2:1. Điều này có nghĩa là với mỗi 2 mol OH- tham gia phản ứng, sẽ sản xuất ra 1 mol H2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46312 sec| 2260.93 kb