Lớp 11
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Phạm Thư

Một vòng dây có 20 vòng,tiết diện ngang của vòng dây là 0,25m2,đuợc đặt trong từ truờng sao cho vectơ cảm ứng từ vuông góc với mp vòng dây.
a> Khi từ truờng có độ lớn 0,6 T.Tìm giá trị từ thông xuyên qua vòng dây?
b> Khi từ truờng giảm từ 0,6 T xuống 0,2 T trong khoảng thời gian 0,2 s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có giá trị bao nhiêu?.
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) Ta có công thức tính từ thông qua vòng dây:
B = μ₀ * μᵣ * H
Trong đó:
B: Cảm ứng từ (magnetic induction) trong vòng dây
μ₀: Đại số vật lý (physical constant) của chân không (4π * 10⁻⁷ T·m/A)
μᵣ: Tỷ số từ suất (relative permeability) của vòng dây
H: Cường độ từ trường (magnetic field intensity)

Ở đây, do vectơ cảm ứng từ vuông góc với mp vòng dây, nên ta có: B = B * sin(θ), trong đó θ là góc giữa vectơ cảm ứng từ và mp vòng dây.

Giá trị từ thông qua vòng dây sẽ được tính theo công thức:
Φ = B * A
Trong đó:
Φ: Từ thông (magnetic flux) qua vòng dây
A: Diện tích tiết diện ngang của vòng dây

Với giá trị từ trường B = 0.6 T, ta tính được công thức tính từ thông qua vòng dây:
Φ = (0.6 * sin(90)) * 0.25 = 0.15 Wb (webers)

Vậy giá trị từ thông qua vòng dây là 0.15 webers.

b) Sử dụng công thức Faraday-Maxwell:
ε = -∆Φ/∆t
Trong đó:
ε: Suất điện động (induced electromotive force) trong vòng dây
∆Φ: Thay đổi từ thông qua vòng dây
∆t: Thời gian thay đổi tự từ

Với ∆Φ = 0.6 - 0.2 = 0.4 Wb (webers), ∆t = 0.2 s, ta tính được giá trị suất điện động cảm ứng:
ε = -0.4/0.2 = -2 V (volts)

Vậy suất điện động cảm ứng trong vòng dây là -2 volts.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

b> Theo công thức suất điện động cảm ứng E = -d(Φ) / dt
Trong đó: E là suất điện động, Φ là từ thông xuyên qua vòng dây, và dt là khoảng thời gian.
Khi từ trường giảm từ 0.6 T xuống 0.2 T trong khoảng thời gian 0.2 s, ta có d(Φ) = B2.S - B1.S và dt = 0.2 s
Khi đó suất điện động cảm ứng E = -(B2.S - B1.S) / dt = -(0.2 - 0.6)T.0.25m² / 0.2s

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a> Theo công thức từ thông qua vòng dây B = μ₀.n.I
Trong đó: B là cảm ứng từ, μ₀ là định lý Coulomb, n là số vòng dây trên một đoạn dây có độ dài l và I là dòng điện qua mỗi đoạn dây.
Với số vòng dây 20 và diện tích tiết diện S = 0.25 m², ta tính được số vòng trên mỗi đoạn dây n = 20 / S = 80 vòng/m
Vậy cảm ứng từ B = μ₀.n.I = 4π.10⁻⁷.80.I
Cho độ lớn từ trường B = 0.6 T, suy ra I = B / (μ₀.n) = 0.6 / (4π.10⁻⁷.80) A

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b> Theo công thức suất điện động cảm ứng E = -d(Φ) / dt
Trong đó: E là suất điện động, Φ là từ thông xuyên qua vòng dây, và dt là khoảng thời gian.
Khi từ trường giảm từ 0.6 T xuống 0.2 T trong khoảng thời gian 0.2 s, ta có d(Φ) = B2.S - B1.S và dt = 0.2 s
Khi đó suất điện động cảm ứng E = -(B2.S - B1.S) / dt = -(0.2 - 0.6)T.0.25m² / 0.2s

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a> Theo công thức từ thông qua vòng dây B = μ₀.n.I
Trong đó: B là cảm ứng từ, μ₀ là định lý Coulomb, n là số vòng dây trên một đoạn dây có độ dài l và I là dòng điện qua mỗi đoạn dây.
Với số vòng dây 20 và đoạn dây có diện tích tiết diện S = 0.25 m², ta tính được số vòng trên mỗi đoạn dây n = 20 / S = 80 vòng/m
Vậy cảm ứng từ B = μ₀.n.I = 4π.10⁻⁷.80.I
Khi cảm ứng từ vuông góc với mp vòng dây, ta có B = B⊥ = B = 0.6 T
Từ đó suy ra cường độ dòng điện I = B / (μ₀.n) = 0.6 / (4π.10⁻⁷.80) A

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47641 sec| 2261.477 kb