Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

 Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10 m, cao 5 m . Sau khi đến chân mặt phẳng nghiêng, vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy g=10m/s2. a. Tính gia tốc chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng? b. Tính tổng quãng đường, thời gian vật đi được cho tới lúc dừng lại?
Làm ơn, nếu ai biết thông tin về câu hỏi này, có thể chia sẻ với mình được không? Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a. Từ đề bài, ta có vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có vận tốc đầu là 0 m/s và di chuyển hướng xuống dưới. Do bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng nên áp dụng nguyên lý bảo toàn năng lượng, ta có:
EđA = EcA + EpA
0 = 1/2 * m * v^2 + m * g * h
0 = 0 + m * 10 * 5 (vì v = 0)
Từ đó, suy ra m = 0.

b. Khi vật rơi đến chân mặt phẳng nghiêng, vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang. Áp dụng công thức tổng quãng đường đi được trên mặt phẳng ngang không có ma sát:
s = (v0^2 - v^2) / (2 * a)
Trong đó, s là tổng quãng đường, v0 là vận tốc đầu, v là vận tốc cuối và a là gia tốc. Vì vật đã dừng lại nên ta có v = 0.
Từ đó, s = (v0^2) / (2 * a)

Tính gia tốc chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng:
Áp dụng công thức gia tốc của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng:
a = g * sinα - µ * g * cosα
Trong đó, α là góc nghiêng của mặt phẳng ngang so với mặt phẳng nghiêng và µ là hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang. Thay vào giá trị g và µ từ đề bài, ta có:
a = 10 * sin(0) - 0.1 * 10 * cos(0)
a = 0

Thời gian vật đi được cho tới khi dừng lại:
Áp dụng công thức thời gian trong chuyển động thẳng đều:
t = (v - v0) / a
Với v = 0, v0 = 0 và a = 0, ta có:
t = (0 - 0) / 0
t = không xác định

Câu trả lời:
a. Gia tốc chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng là 0 m/s^2.
b. Tổng quãng đường, thời gian vật đi được cho tới lúc dừng lại không xác định.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

b. Tổng quãng đường vật đi được cho tới khi dừng lại có thể được tính bằng tổng quãng đường trên mặt phẳng nghiêng và trên mặt phẳng ngang, nghĩa là: d = d₁ + d₂ = l + l₀, trong đó l là chiều dài (10 m) của mặt phẳng nghiêng và l₀ là quãng đường vật đi được trên mặt phẳng ngang, có thể được tính bằng công thức d = v*t + (1/2)*a*t^2, trong đó v là vận tốc cuối cùng (0 m/s), t là thời gian (1 s), và a là gia tốc (được tính ở câu a). Thay vào đó, ta có d = 10 + 0 = 10 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b. Thời gian cần để vật dừng lại trên mặt phẳng ngang có thể được tính bằng tỉ lệ giữa vận tốc và gia tốc, nghĩa là: t = v/a. Thay vào đó, ta có t = 10/10 = 1 s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a. Gia tốc chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng có thể được tính bằng tỉ lệ giữa gia tốc trọng trường và hợp phần của đường nghiêng, nghĩa là: a = g*sin(θ), trong đó θ là góc nghiêng của mặt phẳng, với tan(θ) = h/l, trong đó h là chiều cao (5 m) và l là chiều dài (10 m) của mặt phẳng nghiêng. Thay vào đó, ta có a = 10*sin(θ).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a. Vận tốc đỉnh mặt phẳng nghiêng có thể được tính bằng tỉ lệ giữa chiều dọc và chiều ngang của hệ quảng đường, nghĩa là: v = √(2gh), trong đó g là gia tốc trọng trường (10 m/s^2 trong trường hợp này) và h là chiều cao (5 m). Thay vào đó, ta có v = √(2*10*5) = √(100) = 10 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44876 sec| 2263.242 kb