Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Phương

một người có 1 tạ gạo. Buổi sáng người đó bán được 2/5 số gạo đó, buổi chiều bán được 3/4 số gạo còn lại. Hỏi sau hai buổi bán gạo, người đó còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính số gạo buổi sáng bán được
Số gạo buổi sáng bán được = (2/5) x 1 tạ = 2/5 tạ

Bước 2: Tính số gạo còn lại sau buổi sáng bán
Số gạo còn lại sau buổi sáng bán = 1 tạ - 2/5 tạ = 3/5 tạ

Bước 3: Tính số gạo buổi chiều bán được
Số gạo buổi chiều bán được = (3/4) x (3/5 tạ) = 9/20 tạ

Bước 4: Tính số gạo còn lại sau hai buổi bán
Số gạo còn lại sau hai buổi bán = (3/5 tạ) - (9/20 tạ) = (12/20 tạ) - (9/20 tạ) = 3/20 tạ

Vậy, người đó còn lại 3/20 tạ gạo sau hai buổi bán.

Câu trả lời: Người đó còn lại 3/20 tạ gạo sau hai buổi bán.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Số gạo còn lại sau buổi chiều bán là 3/5 tạ - 9/20 tạ = (12 - 9)/20 tạ = 3/20 tạ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số gạo bán được buổi chiều là 3/4 x 3/5 tạ = 9/20 tạ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số gạo còn lại sau buổi sáng bán là 1 tạ - 2/5 tạ = 3/5 tạ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tổng số gạo sau buổi sáng bán là 1 tạ x 2/5 = 2/5 tạ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44450 sec| 2249.109 kb