Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau . Sau khi ban hết số rau , người đó thu được 52000 đồng . Hỏi a, Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ? b,Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm
Tôi thật sự đấu tranh với câu hỏi này hơi lâu rồi và cần một ít ánh sáng từ mọi người. Có ai có thể giúp tôi hiểu rõ hơn không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp:

1. Tìm tiền lãi:
- Tiền lãi = Tiền thu được - Tiền vốn = 52000 - 42000 = 10000

2. Tìm phần trăm tiền bán rau so với tiền vốn:
- Phần trăm tiền bán rau = (Tiền bán rau / Tiền vốn) x 100%
- Phần trăm tiền bán rau = (52000 / 42000) x 100% = 123.81%

3. Tìm phần trăm lãi:
- Phần trăm lãi = (Tiền lãi / Tiền vốn) x 100%
- Phần trăm lãi = (10000 / 42000) x 100% = 23.81%

Vậy, các câu trả lời cho câu hỏi trên là:
a. Tiền bán rau bằng 123.81% tiền vốn.
b. Người đó đã lãi 23.81% tiền vốn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

b, Để tính lãi bao nhiêu phần trăm, ta sử dụng công thức: Phần trăm lãi = ((Tiền bán - Tiền vốn) / Tiền vốn) x 100%. Trong trường hợp này, Tiền bán = 52000 đồng, Tiền vốn = 42000 đồng. Áp dụng công thức, ta có: Phần trăm lãi = ((52000 - 42000) / 42000) x 100% = 23.81%. Vậy, người đó đã lãi 23.81%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a, Để tìm tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn, ta sử dụng công thức: Phần trăm tiền bán = (Tiền bán / Tiền vốn) x 100%. Trong trường hợp này, Tiền bán = 52000 đồng, Tiền vốn = 42000 đồng. Áp dụng công thức, ta có: Phần trăm tiền bán = (52000 / 42000) x 100% = 123.81%. Vậy, tiền bán rau bằng 123.81% tiền vốn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tôi có thể viết phương pháp làm như sau:
1) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "When______________________". Sau đó, sử dụng thì quá khứ đơn của động từ và thêm thông tin về lần cuối cùng bạn xem một bộ phim hành động.

2) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "A large collection of books ____________________". Sau đó, chỉ ra địa điểm chứa bộ sưu tập sách lớn, trong trường hợp này là thư viện của trường.

3) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "You'll ________________________". Sau đó, cung cấp thông tin về việc một số người sẽ đưa bạn đến English Lake District.

4) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "The most fashionable shops ____________________________". Sau đó, cung cấp thông tin về người bạn tìm thấy các cửa hàng thời trang phổ biến nhất ở Bond Street.

5) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "May Day __________________________". Sau đó, chỉ ra sự ngầm hiểu rằng ngày 1 tháng 5 được coi là một ngày lễ tuyệt vời cho người lao động.

6) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "Smoke _______________________________". Sau đó, cung cấp thông tin về hiện tượng nhìn thấy khói bốc lên từ các căn nhà nhỏ.

7) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "The ducks and hens ____________________________". Sau đó, chỉ ra việc nông dân đang cho vịt và gà ăn khi chúng tới.

8) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "Picture books ____________________________". Sau đó, cung cấp thông tin rằng em gái của tôi đang đọc sách tranh.

9) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "Cars and trucks _______________________________". Sau đó, chỉ ra rằng họ không sử dụng ô tô và xe tải để chở thực phẩm đến chợ.

10) Điền từ câu hỏi vào chỗ trống "This problem _______________________________". Sau đó, sử dụng từ "impossible" để nói rằng việc giải quyết vấn đề này là không thể.
Ví dụ câu trả lời:
1) When was the last time you watched an action movie?
- When I visited my friend last weekend.

2) They keep a large collection of books in the school library.
- A large collection of books is kept in the school library.

3) They'll take you to the English Lake District.
- You'll be taken to the English Lake District.

4) His friend found the most fashionable shops in Bond Street.
- The most fashionable shops were found in Bond Street.

5) The working people have considered May Day a great holiday.
- May Day is considered a great holiday by the working people.

6) They could see smoke rising up from cottages.
- Smoke was seen rising up from cottages.

7) The farmer was feeding the ducks and hens when we came.
- The ducks and hens were being fed by the farmer when we came.

8) Now my sister is reading picture books.
- Picture books are being read by my sister now.

9) They don't use cars and trucks to carry food to market.
- Cars and trucks are not used to carry food to market.

10) It's impossible to solve this problem.
- This problem cannot be solved.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48925 sec| 2261.078 kb