Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Linh

một người bán hàng bị lỗ 35 000 đồng và số tiền đó bằng 5% số tiền vốn bỏ ra . để tính số tiền vốn ta cần tính như sau 
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta giả sử số tiền vốn bỏ ra là x đồng.
Theo đề bài, số tiền lỗ là 35,000 đồng, và số tiền lỗ này bằng 5% số tiền vốn bỏ ra.

Để tìm số tiền vốn, ta sử dụng công thức tính phần trăm:
Số tiền lỗ = phần trăm x số tiền vốn
35,000 = 5% x x

Để tìm x, ta thực hiện các bước sau:
1. Chuyển phần trăm thành số thập phân bằng cách chia cho 100:
5% = 5/100 = 0.05
2. Giải phương trình:
0.05x = 35,000
x = 35,000/0.05
x = 700,000

Vậy, số tiền vốn cần tính là 700,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Gọi số tiền vốn là x. Theo đề bài, lỗ 35,000 đồng bằng 5% số tiền vốn. Ta có phương trình: 5/100 * x = 35,000. Từ đó suy ra x = 35,000 * 100 / 5 = 700,000 đồng. Số tiền vốn cần tính là 700,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi số tiền vốn là x. Theo đề bài, lỗ 35,000 đồng bằng 5% số tiền vốn. Ta có tỉ lệ: 5% / 100% = 35,000 / x. Từ đó suy ra x = (35,000 * 100%) / 5% = 700,000 đồng. Số tiền vốn cần tính là 700,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi số tiền vốn là x. Theo đề bài, lỗ 35,000 đồng bằng 5% số tiền vốn. Ta có phương trình: 0.05x = 35,000. Từ đó suy ra x = 35,000 / 0.05 = 700,000 đồng. Số tiền vốn cần tính là 700,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải câu hỏi này, bạn cần đọc câu hỏi một cách cẩn thận và tìm hiểu ý nghĩa của từng từ trong câu hỏi. Sau đó, đưa ra câu trả lời đúng dựa trên kiến thức đã học.

Dưới đây là câu trả lời cho từng câu hỏi trong đề bài:

0. Mai needs ........ chocolates: a. a bar of

1. Nam is ........... He’d like to sit down: a. tired

2. He ......... his bicycle at the moment: b. is riding

3. Fanxipang is the .......... mountain in Viet Nam: c. highest

4. I’d like....... orange, please: b. a

5. I’d like some rice. I’m .............: a. hungry

6. Would you like.............tomato juice?: a. a

7. What is there..........breakfast? – There are noodles and vegetables: c. for

8. How...............oranges are there in the fridge?: a. many

9. A................of toothpaste is 5000 VND: b. tube

10. My father.............football: c. likes

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49067 sec| 2248.984 kb