Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

Một hợp tác xã dự định trồng rau sạch trên diện tích là 1ha 422m2. Người ta đã trồng được 4/9 diện tích đó. Hỏi hợp tác xã còn lại bao nhiêu mét vuông chưa trồng rau?
Hey, cộng đồng tuyệt vời này ơi! Mình cần một ít hỗ trợ từ mọi người với câu hỏi này. Người nào đó có thể tham gia và giúp đỡ mình chứ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta làm như sau:
1. Tính diện tích đã trồng được: diện tích đã trồng được = diện tích ban đầu * tỷ lệ đã trồng = 1ha 422m2 * 4/9.
2. Tính diện tích còn lại: diện tích còn lại = diện tích ban đầu - diện tích đã trồng được.

Ví dụ:

1. Tính diện tích đã trồng được:
Diện tích đã trồng được = 1ha 422m2 * 4/9 = (10000m2 + 422m2) * 4/9 = 4702m2.

2. Tính diện tích còn lại:
Diện tích còn lại = 1ha 422m2 - 4702m2 = (10000m2 + 422m2) - 4702m2 = 9468m2.

Vậy hợp tác xã còn lại chưa trồng rau là 9468 mét vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Số mét vuông chưa trồng rau là diện tích cần trồng rau trừ đi số mét vuông đã trồng, tức là 10422m2 - 4648m2 = 5774m2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số mét vuông đã trồng được là 4/9 diện tích đó, tức là 4/9 * 10422m2 = 4648m2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Diện tích cần trồng rau là 1ha 422m2 = 10000m2 + 422m2 = 10422m2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48235 sec| 2248.891 kb