Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Huy

Một học sinh dùng thì kế để đo thời gian rơi tự do của một vật. Ba lần đo cho kết quả là 0,404 s; 0,406 s; 0,403 s. Sai số của đồng hồ đo là 0,001s. kết quả của phép đo thời gian rơi tụ do của vật được ghi là ?
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Đầu tiên, ta tính giá trị trung bình của các lần đo:
Tổng thời gian đo = 0.404 + 0.406 + 0.403 = 1.213 s
Giá trị trung bình = Tổng thời gian đo / số lần đo = 1.213 / 3 = 0.4043 s

- Sau đó, ta tính sai số tuyệt đối:
Sai số tuyệt đối = |giá trị trung bình - giá trị chính xác| = |0.4043 - 0.404| = 0.0003 s

- Cuối cùng, ta tính kết quả của phép đo thời gian rơi tự do của vật được ghi:
Kết quả = Giá trị trung bình ± Sai số đo
= 0.4043 ± 0.001
= 0.4033 s hoặc 0.4053 s (với sai số lớn hơn và nhỏ hơn)

Câu trả lời: Kết quả của phép đo thời gian rơi tự do của vật được ghi là khoảng từ 0.4033 s đến 0.4053 s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để tính thời gian rơi tự do của vật, ta cần lấy giá trị gần đúng nhất từ 3 lần đo và trừ đi sai số của đồng hồ đo. Vậy thời gian rơi tự do của vật được ghi là 0,403 giây (làm tròn đến ba chữ số thập phân).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính thời gian rơi tự do của vật, ta cần lấy trung bình của 3 lần đo và trừ đi sai số của đồng hồ đo. Vậy thời gian rơi tự do của vật được tính bằng ((0,404 + 0,406 + 0,403) / 3) - 0,001 = 0,40333 giây (làm tròn đến ba chữ số thập phân).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính thời gian rơi tự do của vật, ta cần lấy trung bình của 3 lần đo. Vậy thời gian rơi tự do của vật được tính bằng (0,404 + 0,406 + 0,403) / 3 = 0,40433 giây (làm tròn đến ba chữ số thập phân).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính kết quả của phép đo thời gian rơi tự do của vật, ta cần lấy trung bình của các kết quả đo và trừ đi sai số của đồng hồ đo.

Trung bình của các kết quả đo là: (0,404 + 0,406 + 0,403) / 3 = 0,4043 s.

Sai số của đồng hồ đo là 0,001 s.

Vậy, kết quả của phép đo thời gian rơi tự do của vật được ghi là 0,4043 - 0,001 = 0,4033 s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44406 sec| 2257.68 kb