Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lơn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang
Mọi người ơi, mình đang cảm thấy rất lo lắng không biết phải giải quyết câu hỏi này như thế nào, mai phải nộp bài cho giáo viên rồi. Bạn nào thông thái giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Diện tích của hình thang được tính bằng công thức: diện tích = (đáy lớn + đáy bé) * chiều cao / 2.
- Với đáy lớn là 55dm, đáy bé là 45dm và diện tích là 20m2, ta có phương trình: 20 = (55 + 45) * chiều cao / 2.
- Giải phương trình ta có: chiều cao = (2 * diện tích) / (đáy lớn + đáy bé).
- Thay các giá trị vào, ta có: chiều cao = (2 * 20) / (55 + 45) = 40/100 = 0,4m = 4dm.

Câu trả lời: Chiều cao của hình thang là 4dm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Using the formula for the area of a trapezoid: area = (sum of bases / 2) * height, we can rearrange the formula to solve for the height. In this case, the sum of the bases is 55 + 45 = 100*** = 10 m. Rearranging the formula, we have height = 2 * area / (sum of bases) = 2 * 20 / 10 = 4 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Another way to calculate the height of the trapezoid is by dividing the total area by the average of the bases. In this case, the average base length is (55 + 45) / 2 = 50*** = 5 m. Therefore, the height is 20 / 5 = 4 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The height of the trapezoid can be calculated using the formula: height = 2 * area / (sum of the bases). Plugging in the values, we have height = 2 * 20 / (55 + 45) = 0.4 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50978 sec| 2244.531 kb