Lớp 6
10điểm
2 năm trước
thanh

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ ?
Chào mọi người, mình đang cảm thấy khá bối rối. Bạn nào đó có kinh nghiệm có thể giúp mình giải quyết vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chia đội y tế đó nhiều nhất thành tổ sao cho bác sĩ và y tá được chia đều vào mỗi tổ, ta sử dụng phép chia hết để giải bài toán. Công thức tổng quát để giải bài toán này là:

Số tổ = Ước chung nhỏ nhất của số lượng bác sĩ và số lượng y tá.

Đầu tiên, ta phân tích số lượng bác sĩ và y tá thành các thừa số nguyên tố:

24 = 2^3 * 3
108 = 2^2 * 3^3

Tiếp theo, ta tìm ước chung nhỏ nhất của 24 và 108 từ các thừa số nguyên tố:

Số tổ = 2^(min(3, 2)) * 3^(min(1, 3)) = 2^2 * 3^1 = 4 * 3 = 12

Vậy ta có thể chia đội y tế đó thành tối đa 12 tổ sao cho các bác sĩ và y tá được chia đều vào mỗi tổ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để chia đội y tế đó thành nhiều tổ sao cho các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ, ta có thể chia đội thành 8 tổ. Mỗi tổ có 3 bác sĩ và 13.5 y tá (có thể làm tròn số lượng y tá lên hoặc xuống tùy theo yêu cầu).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để chia đội y tế đó thành nhiều tổ sao cho các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ, ta có thể chia đội thành 6 tổ. Mỗi tổ có 4 bác sĩ và 18 y tá.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để chia đội y tế đó thành nhiều tổ sao cho các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ, ta có thể chia đội thành 12 tổ. Mỗi tổ có 2 bác sĩ và 9 y tá.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44317 sec| 2248.672 kb