Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Phạm Thành Trung

Một cửa hàng văn phòng phẩm bán 3 loại bút bi đỏ, xanh và đen tỉ lệ với các số 4; 6; 7. Tổng số bút bi mà cửa hàng nhập về là 340 chiếc. Tính số bút bi mỗi loại?
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một vấn đề lớn, Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không? Mình biết ơn Mọi người rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải bằng hệ phương trình tuyến tính.

Gọi số lượng bút bi mỗi loại lần lượt là x, y, z (với x là số lượng bút bi đỏ, y là số lượng bút bi xanh và z là số lượng bút bi đen).

Từ tỉ lệ 4:6:7, ta có hệ phương trình sau:
x/y = 4/6 (phương trình 1)
x/z = 4/7 (phương trình 2)
x + y + z = 340 (phương trình 3)

Để giải hệ phương trình trên, ta có thể thực hiện các bước sau:
1. Sử dụng phương trình 1 để giải x hoặc y và thay vào trong phương trình 2 hoặc ngược lại.
2. Giải hệ 2 phương trình vừa tìm được với phương trình 3.

Ví dụ, ta có thể thực hiện như sau:
Giải phương trình 1 để tìm x hoặc y:
x/y = 4/6
6x = 4y
x = 2y/3 (phương trình 4)

Thay x = 2y/3 vào phương trình 2:
(2y/3)/z = 4/7
2y/3z = 4/7
14y = 12z
7y = 6z (phương trình 5)

Ta có hệ phương trình 3 và 5:
x + y + z = 340
x = 2y/3
7y = 6z

Thay x và z vào phương trình 3 (hoặc 5 vào 3) để giải phương trình:
2y/3 + y + 7y/6 = 340
4y + 6y + 7y/2 = 1020
8y + 12y + 7y = 2040
27y = 2040
y = 2040/27
y = 80

Thay y = 80 vào phương trình 5 để tìm z:
7(80) = 6z
560 = 6z
z = 560/6
z = 93.33 (khoảng)

Thay y = 80 vào phương trình 4 để tìm x:
x = 2(80)/3
x = 160/3
x = 53.33 (khoảng)

Do số lượng bút bi phải là số nguyên, ta có thể lấy phần nguyên gần nhất của x, y, z:
x = 53, y = 80, z = 93

Vậy số bút bi mỗi loại là: 53 chiếc bút bi đỏ, 80 chiếc bút bi xanh và 93 chiếc bút bi đen.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Dùng giá trị x = 20, ta tính được số lượng bút bi đỏ là 4x = 80 chiếc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48480 sec| 2260.734 kb