Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Giang

Một cửa hàng có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu đã bán được 180kg muối. Số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau. Hỏi : a) Trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg muối? b) Trong 6 ngày sau, trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu yến muối?
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sẽ sử dụng phương pháp quy nạp.

Gọi x là số kg muối được bán hàng ngày.

a) Để tính trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg muối, ta cần tính tổng số kg muối được bán trong 4 ngày đầu. Vì số muối đã bán được trong 4 ngày đầu là 180 kg, ta có phương trình:
4x = 180

Giải phương trình ta có x = 180/4 = 45

Vậy trung bình mỗi ngày bán được 45kg muối.

b) Để tính trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg muối trong 6 ngày sau, ta cần tính tổng số muối đã bán hết trong 6 ngày. Vì số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau, ta có phương trình:
6x = 15 tạ - 180 kg

Đầu tiên, ta cần đổi đơn vị của 15 tạ thành kg:
15 tạ = 15000 kg

Thế vào phương trình ta có:
6x = 15000 - 180
6x = 14820

Giải phương trình ta có x = 14820/6 = 2470

Vậy trung bình mỗi ngày bán được 2470kg muối trong 6 ngày sau.

Đáp án:
a) Trung bình mỗi ngày bán được 45kg muối.
b) Trung bình mỗi ngày bán được 2470kg muối trong 6 ngày sau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

a) Đầu tiên, ta tính tổng số muối đã bán trong 4 ngày đầu: 180 kg. Tiếp theo, ta tính tổng số muối đã bán trong 6 ngày sau: 14.82 tạ x 50 kg/tạ = 741 kg. Tổng số muối đã bán là 180 kg + 741 kg = 921 kg. Trung bình mỗi ngày bán được 921 kg / 10 ngày = 92.1 kg muối.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Số muối đã bán trong 4 ngày là 180 kg. Để tính trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg muối, ta chia tổng số muối đã bán cho số ngày đã bán muối. Quy đổi 15 tạ muối thành kg (1 tạ = 50 kg), ta có 15 tạ x 50 kg/tạ = 750 kg. Trung bình mỗi ngày bán được 750 kg / 10 ngày = 75 kg muối.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b) Để tính trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu yến muối trong 6 ngày sau, ta phải biết số yến muối đã bán trong 6 ngày sau. Vì không có thông tin về số lượng yến muối trong mỗi tạ muối, nên không thể tính được trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu yến muối.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Đầu tiên, ta tính tổng số muối đã bán trong 4 ngày đầu là 180 kg. Số muối còn lại sau 4 ngày là 15 tạ - 180 kg = 14.82 tạ (1 tạ = 50 kg). Vậy số muối còn lại qua 6 ngày sau là 14.82 tạ - 0 tạ = 14.82 tạ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48063 sec| 2249.266 kb