Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Hưng

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m,chiều rộng 50cm,chiều cao 60 cm. a;Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp) b;Tính thể tích bể cá đó c;Mức nước trong bể cao bằng 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)
Xin chào tất cả, mình đang cảm thấy một chút lúng túng với câu hỏi này. Mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sẽ sử dụng các công thức liên quan đến diện tích, thể tích và tỉ lệ trong hình học.

a) Ta có chiều dài của bể là 1m, chiều rộng là 50cm (tương đương 0.5m). Diện tích kính là diện tích của mặt đáy, là tích của chiều dài và chiều rộng: Diện tích kính = 1m x 0.5m = 0.5m².

b) Thể tích bể là diện tích x độ cao, với diện tích đã tính được ở câu a và chiều cao là 60cm (tương đương 0.6m): Thể tích bể = 0.5m² x 0.6m = 0.3m³.

c) Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Với chiều cao là 60cm (tương đương 0.6m), mức nước sẽ lên đến 3/4 x 0.6m = 0.45m. Thể tích nước trong bể bằng diện tích đáy nhân với chiều cao mức nước: Thể tích nước = 0.5m² x 0.45m = 0.225m³.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên:
a) Diện tích kính dùng làm bể cá là 0.5m².
b) Thể tích bể cá là 0.3m³.
c) Thể tích nước trong bể là 0.225m³.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp làm:
- Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của từng từ và câu trong câu hỏi.
- Xác định từ loại và vai trò của từng từ trong câu hỏi.
- Sử dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng để tìm câu trả lời chính xác.

Câu trả lời cho từng câu hỏi:

1. Adolescence is the period ________ child and young adulthood.
-> Chọn đáp án B. between.

2. Your body will change in shape and________.
-> Chọn đáp án D. taller.

3. Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills.
-> Chọn đáp án B. reasoning.

4. They can’t decide who _______ first.
-> Chọn đáp án B. to go.

5. The girls are making fun ____ me so I’m very embarrassed.
-> Chọn đáp án D. of.

6. Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrassed or______.
-> Chọn đáp án A. frustrated.

7. I wish my parents could put themselves in my ______.
-> Chọn đáp án B. shoes.

8. Do you need to be that stressed______?
-> Chọn đáp án D. with.

9. My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations.
-> Chọn đáp án A. calm.

10. You’ve been a bit tense lately so you need to _____ a break.
-> Chọn đáp án B. take.

11. His father wants him to get the_____ score in this exam.
-> Chọn đáp án C. highest.

12. She has ______because she has a big assignment to complete.
-> Chọn đáp án B. frustrated.

13. We need to prepare food, do laundry and chores at home. It’s _______.
-> Chọn đáp án C. Housekeeping skill.

14. I’ve won an essay contest. ---- _______________!
-> Chọn đáp án A. Congratulations!

15. Your friend stayed up late studying for an important exam.
-> Chọn đáp án A. Well done!

16. The two countries agreed to _____ full diplomatic relations.
-> Chọn đáp án B. set up.

17. It’s difficult to _____ changes in technology.
-> Chọn đáp án C. keep up with.

18. Six people applied for the job, but four of them were ______.
-> Chọn đáp án A. turned down.

19. If I ______ in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.
-> Chọn đáp án C. were.

20. Magic number 1*** is a _____toll free service.
-> Chọn đáp án C. 24 - hour.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46473 sec| 2261.969 kb