Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Huy

máy thủy lực có bán kính pittong nhỏ 1,25cm . t/d 1 lực 80N để thu được lực 24000N thì bán kính pittong lớn là bao nhiu?
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng nguyên lý Pascal về áp lực trong dầu chất lỏng.

Theo nguyên lý Pascal, áp lực trong dầu ở mỗi điểm của hệ thống sẽ được truyền đến toàn bộ hệ thống và không đổi. Áp lực đầu vào và áp lực đầu ra của mọi đầu piston đều bằng nhau.

Áp lực trong hệ thống được tính bởi công thức:

P = F/A

Trong đó:
- P là áp lực trong hệ thống (của cả bình dầu và pittong).
- F là lực được áp dụng lên pittong (tại bệ cơ sở).
- A là diện tích mặt tiếp xúc giữa pittong và dầu trong hệ thống.

Với thông tin đã cho, ta có:
- F1 = 80N (lực được áp dụng lên pittong nhỏ).
- F2 = 24000N (lực cần thu được trên pittong lớn).
- R1 = 1,25cm = 0,0125m (bán kính của pittong nhỏ).
- R2 là bán kính của pittong lớn (giá trị cần tìm).

Áp lực P1 trên pittong nhỏ được tính theo công thức:
P1 = F1/A1

Áp lực P2 trên pittong lớn cũng chỉ bằng P1:
P2 = F2/A2

Từ đó, ta có công thức tỉ lệ giữa diện tích A1 và diện tích A2:
A2 = A1*(F2/F1)

Với hình dạng hình tròn của pittong, diện tích A được tính bằng công thức:
A = π*r^2

Áp dụng công thức trên, ta có biểu thức tính của A1 và A2:
A1 = π*R1^2
A2 = π*R2^2

Từ đó, biểu thức tính tỉ lệ giữa bán kính R1 và R2:
R2 = √(A2/π)

Tiếp theo, ta thay các giá trị đã biết vào biểu thức tính tỉ lệ và tính giá trị của R2:
R2 = √(A1*(F2/F1)/π)

Sau khi tính toán, ta sẽ có giá trị bán kính R2 của pittong lớn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Ta có công thức: A1/A2 = F2/F1, với A1 là diện tích bề mặt pittong nhỏ, A2 là diện tích bề mặt pittong lớn, F1 là lực thu gọn và F2 là lực thu được. Diện tích bề mặt pittong nhỏ là πR1^2, diện tích bề mặt pittong lớn là πR2^2. Thay các giá trị vào ta có: π(1.25cm)^2/A2 = 24000N/80N. Giải phương trình ta có A2 = 0.3125πm^2. Từ đó tính được bán kính pittong lớn R2 = √(A2/π) = √(0.3125/π) = 0.3125m. Vậy bán kính pittong lớn là 31.25cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có công thức: F1/R1 = F2/R2, với F1 là lực thu gọn, R1 là bán kính pittong nhỏ, F2 là lực thu được và R2 là bán kính pittong lớn. Thay các giá trị vào ta có: 80N/R1 = 24000N/R2. Giải phương trình ta có R2 = 0.3125m. Vậy bán kính pittong lớn là 31.25cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

In a hydraulic machine, the principle of Pascal's law is applied, which states that a pressure change in an incompressible fluid is transmitted undiminished to all portions of the fluid. By using the equation F1/A1 = F2/A2, where F1 and A1 are the force and area of the small piston, and F2 and A2 are the force and area of the large piston, we can determine the radius of the large piston. Given F1 = 80N, F2 = 24000N, and r1 = 1.25cm = 0.0125m, we can rearrange the equation as follows: r2 = sqrt((A2/A1)*r1^2). Substituting the values, we get r2 = sqrt((24000N/80N)*(0.0125m)^2) = sqrt(375*10^-6)m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The hydraulic machine uses hydraulic principle, which states that pressure is equal in all directions. By using the equation F1/A1 = F2/A2, where F1 and A1 are the force and area of the small piston, and F2 and A2 are the force and area of the large piston, we can calculate the radius of the large piston. Given F1 = 80N, F2 = 24000N, and r1 = 1.25cm = 0.0125m, we can rearrange the equation as follows: r2 = sqrt((A2/A1)*r1^2). Substituting the values, we get r2 = sqrt((24000N/80N)*(0.0125m)^2) = sqrt(375*10^-6)m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47294 sec| 2260.852 kb