Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cai .Nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoac 5 bạn thí đều vừa hết . Hoi Lan có bao nhiêu cai banh 
Ai ở đây giỏi về chủ đề này không ạ? Mình đang cần tìm câu trả lời và rất mong được sự giúp đỡ của các Bạn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đặt số bánh là x.
- Theo điều kiện đề bài, số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 nên ta có 12 < x < 30.
- Chia đều số bánh cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì số bánh đều chia hết cho 2 hoặc 5 tức là x chia hết cho 2 hoặc 5.
- Ta cần tìm số bánh thỏa mãn điều kiện đó nằm trong khoảng từ 12 đến 30.

Cách giải:

Cách 1:
- Liệt kê tất cả các số trong khoảng từ 12 đến 30 mà chia hết cho 2 hoặc 5: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30.
- Xét từng số trong danh sách trên, ta loại bỏ các số không thỏa mãn yêu cầu của đề bài (số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12).
- Ta có số bánh thỏa mãn yêu cầu của đề bài là 15 hoặc 20 hoặc 25 hoặc 30.

Cách 2:
- Đặt x = 2y (chia đều cho 2 bạn) và x = 5z (chia đều cho 5 bạn).
- Từ đó suy ra 2y = 5z.
- Viết y và z dưới dạng tương đương số của y' và z', ta có 2y' = 5z'.
- Vì 2 và 5 là nguyên tố cùng nhau nên y' chia hết cho 5 và z' chia hết cho 2.
- Ta có một cặp giá trị của y' và z' là (5, 2) (có thể có nhiều cặp giá trị khác nhau).
- Từ đó suy ra y = 5 * 5 = 25 và z = 2 * 2 = 4.
- Đặt x = 2y = 2 * 25 = 50 hoặc x = 5z = 5 * 4 = 20.
- Vì số bánh ít hơn 30 nên ta chỉ chọn x = 20.
- Vậy Lan có 20 cái bánh.

Đáp án: Lan có 20 cái bánh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

{
"content1": "Giả sử số bánh Lan có là x. Theo đề bài, x ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cai. Ta có thể tạo 2 phương trình từ hai câu thông tin đã cho: x > 12 và x < 30. Như vậy, x có thể là 13, 14, 15, ..., 29. Vì nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì số bánh phải chia hết cho cả 2 và 5. Vậy, x có thể là 15, 25. Vậy Lan có thể có 15 hoặc 25 cái bánh."
"content2": "Giả sử số bánh Lan có là x. Theo đề bài, x ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cai. Ta có thể tạo 2 phương trình từ hai câu thông tin đã cho: x > 12 và x < 30. Như vậy, x có thể là 13, 14, 15, ..., 29. Vì nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì số bánh phải chia hết cho cả 2 và 5. Vậy, x có thể là 20, 25. Vậy Lan có thể có 20 hoặc 25 cái bánh."
"content3": "Giả sử số bánh Lan có là x. Theo đề bài, x ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cai. Ta có thể tạo 2 phương trình từ hai câu thông tin đã cho: x > 12 và x < 30. Như vậy, x có thể là 13, 14, 15, ..., 29. Vì nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì số bánh phải chia hết cho cả 2 và 5. Vậy, x có thể là 15, 20. Vậy Lan có thể có 15 hoặc 20 cái bánh."
"content4": "Giả sử số bánh Lan có là x. Theo đề bài, x ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cai. Ta có thể tạo 2 phương trình từ hai câu thông tin đã cho: x > 12 và x < 30. Như vậy, x có thể là 13, 14, 15, ..., 29. Vì nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì số bánh phải chia hết cho cả 2 và 5. Vậy, x có thể là 20, 25. Vậy Lan có thể có 20 hoặc 25 cái bánh."
}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23312 sec| 2218.461 kb