Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

III. Read the following  passage and do the tasks below :              Alaska is perhaps the most amazing state in the USA. It has coastlines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. This state has an incredible three million lakes. That’s four lakes per person living there.             Many cities in Alaska cannot be reached by road, sea, or river. The only way to get in and out is by air, on foot, or by dogsled. That’s why Alaska has the busiest sea airport in the world, Lake Hood Seaplane Base. Nearly two hundred floatplanes take off and land on the water of this airport every day. It’s really a fun scene to watch.             Alaska is called the Land of the Midnight Sun because in summer, the sun does not set for nearly three months. But in winter the sun stays almost unseen.             All Alaskans take special pride in their beautiful and unique state.  A. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences: 1. Which method below can always be used to reach a place in Alaska? A. by air                                                      B. by road C. by river                                                   D. by sea 2. In Alaska we can always see the sun __________. A. in winter                                                  B. in summer C. every month of the year                          D. at midday B.  Answer the questions: 1. What is Alaska? …………………………………………………………………………………………………… 2. Where do floatplanes take off and land? ……………………………………………………………………………………………………. 3. How do the Alaskans feel about their state? …………………………………………………………………………………………………...

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ đoạn văn để lấy thông tin cần thiết.
2. Tìm các từ khóa trong câu hỏi và xác định đáp án qua việc phân tích các thông tin liên quan.
3. So sánh các phương án và chọn đáp án đúng nhất.

Câu trả lời:

A. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences:

1. Which method below can always be used to reach a place in Alaska?
- Đáp án: A. by air

2. In Alaska we can always see the sun __________.
- Đáp án: B. in summer

B. Answer the questions:

1. What is Alaska?
- Đáp án: Alaska is a state in the USA.

2. Where do floatplanes take off and land?
- Đáp án: Floatplanes take off and land on the water of the Lake Hood Seaplane Base.

3. How do the Alaskans feel about their state?
- Đáp án: The Alaskans take special pride in their beautiful and unique state.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

1. The method that can always be used to reach a place in Alaska is by air.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải cho câu hỏi về Hóa học lớp 10 như sau:

a. Đầu tiên, ta cần xác định tên hai kim loại X và Y dựa vào electron cuối cùng của chúng.
- Kim loại X có electron cuối cùng là 3p1, thuộc nhóm 1A của bảng tuần hoàn, nên có tên là kim loại kiềm.
- Kim loại Y có electron cuối cùng là 3d6, thuộc nhóm 8B (chuyển tiếp) của bảng tuần hoàn, nên có tên là kim loại chuyển tiếp.

Vậy, tên hai kim loại X và Y lần lượt là kim loại kiềm và kim loại chuyển tiếp.

b. Để tính khối lượng mỗi kim loại và thể tích dung dịch HCl đã dùng, ta dựa vào phương trình phản ứng giữa kim loại X và Y với dung dịch HCl:

X + 2HCl -> XCl2 + H2
Y + 2HCl -> YCl2 + H2

Giả sử khối lượng mỗi kim loại X và Y lần lượt là mX và mY (gam), thể tích dung dịch HCl đã dùng là V (lit).

Theo phương trình phản ứng, 1 mol kim loại tương ứng với 2 mol HCl. Áp dụng số mol để tính, ta có:

molX = mX / MX
molY = mY / MY
molHCl = 2 * molX + 2 * molY

Với mol HCl và thể tích dung dịch HCl đã dùng, ta có thể tính được:

molHCl = V / VHCl

Giả sử khối lượng riêng của dung dịch HCl là ρ (gam/ml), ta có:

VHCl = (7.8 - 8.3) / ρ

Đặt molX và molY vào phương trình tính molHCl, ta được:

V / VHCl = 2 * (mX / MX) + 2 * (mY / MY)

Khi đó, ta có một hệ phương trình với 2 ẩn là mX và mY:

2 * (mX / MX) + 2 * (mY / MY) = V / VHCl

2 * (mX / 23) + 2 * (mY / MY) = V / 0.5

Sau khi có giá trị của mX và mY, ta có thể tính được khối lượng mỗi kim loại X và Y. Thêm vào đó, thể tích dung dịch HCl đã dùng cũng có thể tính được từ V = VHCl * (7.8 - 8.3) / ρ.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

a. Tên hai kim loại X và Y lần lượt là kim loại kiềm và kim loại chuyển tiếp.
b. Khối lượng mỗi kim loại và thể tích dung dịch HCl đã dùng phải tính dựa vào giá trị của MX, ρ và giải hệ phương trình như đã trình bày ở trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23444 sec| 2269.039 kb