Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

II. Choose the word or phrase (A,B,C,D)  1. She was sick yesterday, …………she was absent from school. A. since​​B. so​​​C. because​​D. but 2. ……………. Friday morning, there is a meeting between 11a.m and 1p.m. ​A. In​​​B. For​​​C. On​​​D. At 3. The article was posted by Jimhello on Tuseday,………………? ​A. didn’t it​​B. wasn’t it​​C. was it​​D. did it 4. We suggest that she ……………to school every day A. walk ​​B. should walk​​C. walking ​​D. Both A &B 5. My sister is very fond…………… eating chocolate candy. ​A. at​​  ​B. about​​  C. of​​​  D. with 6. When he lived in the city, he …………… to the theater twice a week. ​A. uses to go​​  B. has gone​​  C. used to go​​  D. was going 7. My house………….. in 1999 ​A. is built​​B. was building​C. was built​​D. has been built 8. Lan………….. the train if she…………… in a hurry. A. will miss/ is not​  B. misses/ is not​  C. misses/ is​D. will miss/ does not 9.That story is…………… interesting that I’ve read it four times. ​A. so much​​ B. such​​  C. so​​ ​ D. too

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

2. On Friday morning, there is a meeting between 11 a.m. and 1 p.m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

1. She was sick yesterday, because she was absent from school.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để trả lời câu hỏi về cấu tạo da của thằn lằn bóng đuôi dài trong môn Sinh học lớp 7, bạn có thể tham khảo các nguồn tài liệu như sách giáo trình, sách tham khảo hoặc tìm kiếm trên internet.

Sau khi tìm hiểu thông tin, bạn có thể viết câu trả lời như sau:

"Cấu tạo về da của thằn lằn bóng đuôi dài bao gồm nhiều lớp. Lớp ngoài cùng của da được gọi là vảy, chúng có chức năng bảo vệ cơ thể của thằn lằn khỏi môi trường bên ngoài. Vảy cũng giúp thằn lằn giữ được độ ẩm và giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời để ngăn ngừa việc mất nước qua da.

Beneath lớp vảy là lớp biểu bì, lớp này chứa các tuyến mồ hôi và tuyến dầu, giúp thằn lằn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và bôi trơn da. Lớp tiếp theo là lớp thượng bì, chứa các cấu trúc thần kinh và mạch máu. Ngoài ra, da còn có lớp liên kết thúc bì, giúp liên kết da với các cơ và xương bên dưới.

Cấu tạo da của thằn lằn bóng đuôi dài là một phần quan trọng trong việc giúp chúng tồn tại và thích nghi với môi trường sống của mình."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.14157 sec| 2248.055 kb