Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Trần Vượng

Hai vị trí A và B cách nhau 615m và cùng nằm về một phía bờ sông. Khoảng cách từ A, B đến bờ sông lần lượt là 118m và 487m. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi được bằng bao nhiêu mét ?
Tôi biết rằng đây có thể không phải là thời điểm thích hợp, nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn. Ai có thể phân tích vấn đề này cho tôi với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng định lý Pythagoras.

Đặt x là đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi được (đoạn đường từ A tới bờ sông và từ bờ sông tới B).

Ta có tam giác vuông ABC với AC là đường đi từ A tới bờ sông, BC là đường đi từ bờ sông tới B.

Áp dụng định lý Pythagoras vào tam giác vuông ABC, ta có:
AC^2 + BC^2 = AB^2

Sử dụng giá trị đã cho trong bài toán:
AC = 118m
BC = 487m
AB = 615m

Thay các giá trị vào phương trình, ta có:
118^2 + 487^2 = 615^2

Tính toán, ta được:
13924 + 237169 = 378225

Vậy, đáp số là 378225m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Có thể đi đoạn đường ngắn nhất từ A đến B bằng cách đi theo đường thẳng từ A đến B, mà không cần đi qua bờ sông. Khoảng cách từ A đến B là 615m, nên người ta đi được đoạn đường ngắn nhất là 615m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để đi đoạn đường ngắn nhất từ A đến B, người ta có thể đi theo đường thẳng từ A đến bờ sông rồi đi thẳng từ bờ sông đến B. Khoảng cách từ A đến bờ sông là 118m, từ bờ sông đến B là 487m. Tổng cộng, người ta đi được đoạn đường ngắn nhất là 118m + 487m = 605m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có thể áp dụng định lí Pitago để tính đoạn đường ngắn nhất. Khoảng cách từ A đến B trên bờ sông là 615m. Khoảng cách từ A đến bờ sông là 118m, từ B đến bờ sông là 487m, và cả hai cạnh này vuông góc với nhau. Ta có công thức d = căn bình phương của (a^2 + b^2), trong đó a và b là hai cạnh vuông góc với nhau. Áp dụng công thức này, ta tính được đoạn đường ngắn nhất từ A đến B là căn bình phương của (118m^2 + 487m^2) = căn bình phương của (13924m^2 + 237169m^2) = căn bình phương của (***5) = 5009m. Vậy, đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi được là 5009m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có thể áp dụng định lý Pythagoras để tính đoạn đường ngắn nhất. Khoảng cách từ A đến B trên bờ sông là 615m. Khoảng cách từ A đến bờ sông là 118m, từ B đến bờ sông là 487m. Ta sẽ xem khoảng cách từ A đến B trên bờ sông như cạnh huyền của tam giác vuông ACD. Khoảng cách từ A đến B trên bờ sông vuông góc với khoảng cách từ A đến bờ sông, vì vậy ta có: cạnh huyền bằng căn bình phương của hai cạnh góc vuông. Sử dụng công thức, ta tính được cạnh huyền của tam giác vuông ACD: căn bình phương của (118m^2 + 487m^2) = căn bình phương của (13924m^2 + 237169m^2) = căn bình phương của (***5) = 5009m. Vậy, đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi được là 5009m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45976 sec| 2261.109 kb