Lớp 8
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Hai người đi xe máy cùng khởi hành từ A đi về B. Người thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 48 km/h và nửa quãng đường sau với vận tốc 36 km/h. Người thứ hai đi với vận tốc 36 km/h trong nửa thời gian đầu và vận tốc 48 km/h trong nửa thời gian còn lại. Hỏi ai tới đích B trước?
Xin chú ý! Mình đang trong tình thế cần được giải cứu! Có ai có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần tìm thời gian mà mỗi người đi từ điểm A đến điểm B.

Giả sử hiệu thời gian mà người thứ nhất tới điểm B trước so với người thứ hai là Δt. Khi đó, ta có thể đặt sơ đồ thời gian như sau:

Người thứ nhất Người thứ hai
Thời gian đi với vận tốc 48 km/h Δt
Thời gian đi với vận tốc 36 km/h Δt

Khi đi với vận tốc 48 km/h trong Δt thời gian, người thứ nhất đã đi được quãng đường là:
S1 = (48 km/h) x Δt

Tương tự, khi đi với vận tốc 36 km/h trong Δt thời gian, người thứ nhất đã đi được quãng đường là:
S2 = (36 km/h) x Δt

Tổng quãng đường mà người thứ nhất đi được là:
S = S1 + S2 = (48 km/h) x Δt + (36 km/h) x Δt = 84 km/h x Δt

Với người thứ hai, khi đi với vận tốc 36 km/h trong Δt thời gian, người thứ hai đã đi được quãng đường là:
S1' = (36 km/h) x Δt

Tương tự, khi đi với vận tốc 48 km/h trong Δt thời gian còn lại, người thứ hai đã đi được quãng đường là:
S2' = (48 km/h) x (Δt - Δt) = (48 km/h) x Δt

Tổng quãng đường mà người thứ hai đã đi được là:
S' = S1' + S2' = (36 km/h) x Δt + (48 km/h) x Δt = 84 km/h x Δt

Ta thấy rằng hai người đã đi được cùng một quãng đường, do vậy thời gian để người thứ nhất và người thứ hai đi từ điểm A đến điểm B là như nhau. Vì vậy, đáp án là cả hai người tới đích B cùng một thời điểm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Let's assume the total distance from A to B is 100 km. The first person travels 50 km at a speed of 48 km/h and the remaining 50 km at a speed of 36 km/h. The time taken by the first person for the first half is 50 km / 48 km/h = 1.042 hours. The time taken for the second half is 50 km / 36 km/h = 1.389 hours. Therefore, the total time taken by the first person is 1.042 hours + 1.389 hours = 2.431 hours. On the other hand, the second person travels 50 km at a speed of 36 km/h and the remaining 50 km at a speed of 48 km/h. The time taken for the first half is 50 km / 36 km/h = 1.389 hours. The time taken for the second half is 50 km / 48 km/h = 1.042 hours. Hence, the total time taken by the second person is 1.389 hours + 1.042 hours = 2.431 hours. Since both persons take the same time to travel from A to B, it can be concluded that they will reach destination B at the same time.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

According to the distance formula distance = speed * time, the distance traveled by the first person in the first half of the journey is 48 km/h * t1, and the distance traveled in the second half is 36 km/h * t2. Similarly, the distance traveled by the second person in the first half of the journey is 36 km/h * t3, and in the second half is 48 km/h * t4. Based on these distances, it can be observed that the first person covers a greater distance in the second half of the journey compared to the second person. Therefore, the first person will reach destination B before the second person.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The first person reaches destination B before the second person because they travel at a higher speed during the second half of the journey. Using the formula time = distance / speed, the time taken by the first person for the first half of the journey is 48 km/h / (48 km/h + 36 km/h) = 4/7 of the total time. The time taken by the first person for the second half of the journey is 36 km/h / (48 km/h + 36 km/h) = 3/7 of the total time. On the other hand, the second person takes 36 km/h / (36 km/h + 48 km/h) = 3/7 of the total time for the first half of the journey and 48 km/h / (36 km/h + 48 km/h) = 4/7 of the total time for the second half of the journey. Since the first person spends more time traveling at a higher speed, they will reach destination B before the second person.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ hai công thức tính thời gian mà mỗi người mất, ta thấy rằng thời gian mà người thứ nhất mất (T1) là nhỏ hơn thời gian mà người thứ hai mất (T2). Vậy người thứ nhất sẽ tới đích B trước người thứ hai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46916 sec| 2261.32 kb