Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

Hai Mẹ Con Đi Về Quê Hết 4 Gio.Biết Rằng Nhà Hai Mẹ Con Cách Quê 98 Km.Hai Mẹ Con Đã Đi Hết 2/8 Quãng Đường Sau Đó Nghỉ,Sau Đó Lại Đi Được 3/4 Quãng Đường.Hỏi Họ Còn Phải Đi Bao Nhiêu Km?
Mọi người thân mến, mình đang cảm thấy bế tắc quá. Bạn nào tốt bụng có thể nhân lúc rảnh rỗi giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Đầu tiên, ta xác định quãng đường từ nhà hai mẹ con đến quê là 98 km.
- Sau đó, ta tính được quãng đường hai mẹ con đã đi được trước khi nghỉ là 2/8 * 98 km = 24.5 km.
- Tiếp theo, ta tính được quãng đường hai mẹ con đi được sau khi nghỉ là 3/4 * 98 km = 73.5 km.
- Tổng quãng đường hai mẹ con đã đi là 24.5 km + 73.5 km = 98 km.
- Do đó, hai mẹ con đã đi hết quãng đường từ nhà đến quê là 98 km.

Vậy, hai mẹ con không còn phải đi thêm quãng đường nào nữa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

To find the distance they still have to travel, we can subtract the distance they have already traveled from the total distance. The distance they have already traveled is 2/8 * 98 + 3/4 * (98 - 2/8 * 98) = 24.5 + 58.125 = 82.625 km. Therefore, they still have to travel 98 - 82.625 = 15.375 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Let x represent the distance they still have to travel. Based on the given information, we have the equation: 2/8 * 98 + 3/4 * x = 98. Simplifying the equation, we get 1/4 * 98 + 3/4 * x = 98. After solving the equation, we find x = 15.375 km. Therefore, they still have to travel 15.375 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The total distance between their house and the village is 98 km. They have already traveled 2/8 of the distance, which is equal to 2/8 * 98 = 24.5 km. After taking a rest, they can travel 3/4 of the remaining distance, which is equal to 3/4 * (98 - 24.5) = 58.125 km. Therefore, they still have to travel 98 - 24.5 - 58.125 = 15.375 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45908 sec| 2249.453 kb