Lớp 2
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

Dùng từ đã cho viết thành câu hoàn chỉnh 1.We not like cook now. 2. I prefer go skiing my family.3.We would like go beach this summer.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.41265 sec| 2036.203 kb