Lớp 10
10điểm
3 năm trước
Lê Nho Khoa

Dành cho những bạn học trước kiến thức :
Một máy bay chở khách muốn cất cánh được phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt vận tốc 300km/h. Hỏi máy bay phải có gia tốc không đổi tối thiểu bằng bao nhiêu?
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải 1:
- Sử dụng công thức vận tốc trung bình: v = Δx/Δt, trong đó v là vận tốc trung bình, Δx là quãng đường di chuyển và Δt là thời gian di chuyển.
- Gia tốc tối thiểu cần thiết để đạt được vận tốc trung bình là gia tốc trung bình.
- Với vận tốc trung bình là 300 km/h và quãng đường là 1,8 km, ta có Δt = Δx/v.
- Khi đó, gia tốc trung bình là Δv/Δt, trong đó Δv là vận tốc cuối trừ đi vận tốc đầu. Với vận tốc đầu là 0, vận tốc cuối là 300 km/h, ta có Δv = 300 km/h.
- Kết hợp các giá trị đã biết, ta tính được gia tốc trung bình cần thiết.

Phương pháp giải 2:
- Sử dụng công thức quãng đường di chuyển: Δx = v0t + (1/2)at^2, trong đó Δx là quãng đường di chuyển, v0 là vận tốc ban đầu, a là gia tốc, và t là thời gian di chuyển.
- Với quãng đường di chuyển là 1,8 km, vận tốc ban đầu là 0, và thời gian di chuyển là thời gian cần thiết để đạt được vận tốc trung bình, ta có Δx = (1/2)at^2.
- Gia tốc a là gia tốc tối thiểu cần thiết để đạt được vận tốc trung bình.

Câu trả lời:
- Dựa vào phương pháp giải 1, ta tính được gia tốc trung bình cần thiết là 0,833 m/s^2.
- Dựa vào phương pháp giải 2, ta tính được gia tốc tối thiểu cần thiết là 0,049 m/s^2.

Vậy máy bay phải có gia tốc không đổi tối thiểu là 0,833 m/s^2 hoặc 0,049 m/s^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để máy bay đạt vận tốc 300km/h sau khi chạy trên đường băng dài 1,8km, ta cần tính gia tốc tối thiểu. Ta sử dụng công thức gia tốc = (vận tốc cuối^2 - vận tốc ban đầu^2) / (2 * khoảng cách). Vận tốc ban đầu của máy bay là 0km/h, vận tốc cuối là 300km/h, khoảng cách là 1,8km. Thực hiện thay thế các giá trị vào công thức, ta có gia tốc tối thiểu là (300km/h)^2 / (2 * 1,8km) = 166.67 km/h^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo định lý về gia tốc trung bình, gia tốc trung bình = (vận tốc cuối - vận tốc ban đầu) / thời gian diễn ra chuyển động. Vận tốc ban đầu của máy bay là 0km/h, vận tốc cuối là 300km/h. Thời gian để máy bay đạt vận tốc cuối là thời gian cần để máy bay chạy trên đường băng dài 1,8km. Vậy, gia tốc tối thiểu là gia tốc trung bình = (300km/h - 0km/h) / (1,8km / 300km/h) = 166.67 km/h^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gia tốc là đại lượng đo đạc sự thay đổi vận tốc của một vật. Ta có công thức vận tốc = gia tốc * thời gian. Với điều kiện muốn máy bay đạt vận tốc 300km/h sau khi chạy trên đường băng dài 1,8km, ta có thời gian = khoảng cách / vận tốc = 1,8km / 300km/h. Vậy, gia tốc tối thiểu để máy bay đạt được vận tốc này là gia tốc = vận tốc / thời gian = 300km/h / (1,8km / 300km/h) = 166.67 km/h^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính gia tốc tối thiểu, ta sử dụng công thức: gia tốc = (vận tốc cuối - vận tốc ban đầu) / thời gian. Vận tốc ban đầu là 0km/h (vì máy bay bắt đầu từ trạng tháiđứng yên), vận tốc cuối là 300km/h. Thời gian để máy bay đạt tốc độ này là thời gian để máy bay chạy trên đường băng dài 1,8km. Vậy, thời gian làm chuyển động là thời gian = khoảng cách / vận tốc. Kết hợp các công thức trên, ta tính được gia tốc tối thiểu là (300km/h - 0km/h) / (1,8km / 300km/h) = 166.67 km/h^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.42432 sec| 2260.914 kb