Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Linh

có hai điện trở R1= 10 ôm,R2 = 5 ôm được mắc nối tiếp và mắc hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế không đổi u=30V a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch b) tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 c) tính điện năng tiêu thụ của cả mạch trong thời gian 3h d) nếu mắc nối tiếp thêm một bóng đèn Đ( 6V-7,2W) vào mạch điện nói trên thì đèn sáng bình thường không? Vì sao?
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sử dụng các công thức và quy tắc của điện học cơ bản như sau:

a) Để tính điện trở tương đương của đoạn mạch, ta sử dụng công thức:
1/Rt = 1/R1 + 1/R2
Với R1 = 10 Ω và R2 = 5 Ω, ta tính được:
1/Rt = 1/10 + 1/5 = 1/10 + 2/10 = 3/10
Rt = 10/3 Ω ≈ 3.33 Ω

Để tính cường độ dòng điện trong mạch, ta sử dụng công thức:
I = U/Rt
Với U = 30V và Rt = 3.33 Ω, ta tính được:
I = 30/3.33 ≈ 9A

Vậy, điện trở tương đương của đoạn mạch là 3.33 Ω và cường độ dòng điện trong mạch là 9A.

b) Để tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2, ta sử dụng công thức:
U2 = R2*I
Với R2 = 5 Ω và I = 9A, ta tính được:
U2 = 5 * 9 = 45V

Vậy, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là 45V.

c) Để tính điện năng tiêu thụ của cả mạch trong thời gian 3 giờ, ta sử dụng công thức:
W = P*t
Với P = U*I là công suất của mạch, U = 30V là hiệu điện thế và I = 9A là cường độ dòng điện trong mạch, ta tính được:
P = U*I = 30 * 9 = 270W
t = 3 giờ = 3 * 60 * 60 = 10800 giây
W = 270 * 10800 = *** J

Vậy, điện năng tiêu thụ của cả mạch trong thời gian 3 giờ là *** joule.

d) Để xem liệu đèn sáng bình thường hay không khi thêm vào mạch, ta tính tổng hiệu điện thế:
Utong = U + Ud
Với U = 30V là hiệu điện thế ban đầu và Ud = 6V là hiệu điện thế của bóng đèn, ta tính được:
Utong = 30 + 6 = 36V

Hiệu điện thế tổng là 36V. Nếu hiệu điện thế tổng này lớn hơn hiệu điện thế định mức của đèn (6V), thì đèn sẽ sáng bình thường.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là 3.33 Ω và cường độ dòng điện trong mạch là 9A.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là 45V.
c) Điện năng tiêu thụ của cả mạch trong thời gian 3 giờ là *** joule.
d) Đèn sẽ sáng bình thường vì hiệu điện thế tổng là 36V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

c) Điện năng tiêu thụ của cả mạch được tính bằng công thức P = U * I * t, với U là hiệu điện thế, I là cường độ dòng điện và t là thời gian. Đặt U = 30V, I = 2A và t = 3h, ta có P = 30V * 2A * 3h = 180Wh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 được tính bằng công thức U2 = R2 * I, với R2 là điện trở của R2 và I là cường độ dòng điện trong mạch. Đặt R2 = 5Ω và I = 2A, ta có U2 = 5Ω * 2A = 10V

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng công thức I = U / R, với U là hiệu điện thế và R là điện trở tương đương. Đặt U = 30V và R = 15Ω, ta có I = 30V / 15Ω = 2A

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch được tính bằng tổng của hai điện trở R1 và R2, vì chúng được mắc nối tiếp nhau. Vậy R = R1 + R2 = 10 Ω + 5 Ω = 15 Ω

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51968 sec| 2263.133 kb