Lớp 10
30điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Duy Mạnh

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different others.
A. bride B. assign C. diverse D. complicate


Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, chúng ta cần phân tích các từ trong danh sách để xác định các âm tiết có trong từ.
- Sau đó, so sánh các âm tiết trong từng từ để xác định từ có âm tiết khác biệt so với các từ còn lại.

Câu trả lời: C. diverse

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

The word 'diverse' is different from the others because it has the stress on the second syllable, while the stress in the other words is on the first syllable.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The word 'bride' is different from the others because it has a different vowel sound /aɪ/ while the other words have the vowel sound /ɪ/.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49717 sec| 2252.141 kb