Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

CHOOSE THE BEST ANSWER : 1. I prefer watching TV ............ a) to listening to music b) than listening to music c) to listening to music 2. Would you like some coffee a) yes , please b) no , thanks c) a &b are correct 3. She ................. apple to banana a) like b) likes c) prefers 4. You say you don't like this . What ............ that ? a) about b0 is c) is about 5. She likes ................. storise for childen a) wrote b) writes c) none of them

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

CHOOSE THE BEST ANSWER :

1. I prefer watching TV ............

a) to listening to music

b) than listening to music

c) to listening to music

2. Would you like some coffee

a) yes , please b) no , thanks c) a &b are correct

3. She ................. apple to banana

a) like b) likes c) prefers

4. You say you don't like this . What ............ that ?

a) about b0 is c) is about

5. She likes ................. storise for childen

a) wrote b) writes c) none of them

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.65346 sec| 2249.25 kb