Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Long

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A: AH). Kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D, E là các tiếp điểm khác H). a) Chứng minh bốn điểm A, H, C, E cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh AH = BD; CE và DE là tiếp tuyến đường tròn đường kính BC. c) Kẻ đường cao HK của tam giác HDE cắt BE tại I. Chứng mình 1 là trung điểm của HK.
Xin chào mọi người, mình đang bí câu trả lời cho một vấn đề khó nhằn này. Bạn nào có thể giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) Để chứng minh các điểm A, H, C, E cùng thuộc một đường tròn, ta sử dụng tính chất của tam giác vuông.

Theo tính chất của tam giác vuông, ta được biết rằng đường cao AH là đường vuông góc với cạnh AC. Vì vậy, góc HAC = 90 độ.

Xét tam giác AHM, với M là trung điểm BC, ta có góc HMA = 90 độ (do H là chân đường cao) và góc MHA = 90 độ (do MH là đường trung trực của BC nên vuông góc với BC). Điều này cho thấy tam giác AHM là tam giác vuông tại M.

Do đó, góc HAM = 90 độ và góc ACM = 90 độ.

Từ đó, ta suy ra rằng A, H, C, M âm thuộc cùng một đường tròn, và do M trùng với E (điểm tiếp điểm của đường tròn (A: AH) với cạnh AC), nên ta chứng minh được A, H, C, E cùng thuộc một đường tròn.

b)Để chứng minh AH = BD và CE là tiếp tuyến đường tròn đường kính BC, ta sử dụng tính chất của tam giác vuông và tính chất của đường tròn đường kính BC.

Theo tính chất của tam giác vuông, ta có AH vuông góc với BC, nên góc AHB = 90 độ.

Theo tính chất của đường tròn đường kính BC, ta biết rằng đường kính luôn đi qua trung điểm của nó. Vì vậy, gọi M là trung điểm BC, ta có AM là đường kính của đường tròn.

Xét tam giác BDM, với M là trung điểm BC, ta có góc BDM = 90 độ (do BD là tiếp tuyến), góc BMD = 90 độ (do BM là đường trung trực của CD, đi qua trung điểm D)

Điều này cho thấy tam giác BDM là tam giác vuông tại D.

Do đó, góc BMD = 90 độ.

Từ đó, ta suy ra AH = BD và CE là tiếp tuyến đường tròn đường kính BC.

c) Để chứng minh I là trung điểm của HK, ta sử dụng tính chất của tam giác vuông và đường cao.

Xét tam giác HDE, ta có góc EHD = 90 độ (do HD là đường cao của tam giác ABC).

Tiếp theo, vẽ đường cao HK của tam giác HDE, kẻ HK cắt BE tại I.

Ta cần chứng minh I là trung điểm của HK.

Gọi K' là hình chiếu của K lên BE.

Vì HK vuông góc với DE nên góc HKE = 90 độ.

Do đó, tam giác HK'D cũng là tam giác vuông tại K'.

Vì vậy, ta có HK' = DK'.

Từ tam giác HIK', ta có HI là đường trung bình nên ta có HI = IK'.

Từ đó, ta suy ra rằng I là trung điểm của HK.

Câu trả lời:

a) Chứng minh bốn điểm A, H, C, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AH = BD; CE là tiếp tuyến đường tròn đường kính BC.

c) Chứng minh I là trung điểm của HK.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

b) Ta có góc ABC = 90° (vì tam giác ABC vuông tại A). Khi đó, góc ACB = 180° - 90° = 90°. Vì góc ACB và góc AEB cùng nằm trên cung cung AB của đường tròn (A: AH), nên góc AEB = 90°. Đồng thời, góc AEB và góc ADE cùng là góc nội tiếp trên cung cung AD của đường tròn (A: AH), nên góc ADE = 90°. Vậy ta có AH = BD và CE cũng là tiếp tuyến của đường tròn (A: AH).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Ta có góc ABC = 90° (vì tam giác ABC vuông tại A). Khi đó, góc ABH và góc ACH là góc vuông. Vì vậy, hai góc này nằm trên cùng một đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Do đó, điểm E cũng thuộc đường tròn (A: AH).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48682 sec| 2250.703 kb