Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Hưng

cho dạng đúng của động từ trg ngoặc 1. While Tom (read) , Amely (watch) a documentary on TV. 2. Marvin (come) home, (switch) on the computer and (check) his emails. 3. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace. 4. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses. 5. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach. 6. He (wake) up and (look) at his watch. 7. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form. 8. The car (break) down and we (have) to walk home. 9. The boys (swim) while the girls (sunbathe) . 10. My father (come) in, (look) around and (tell) me to tidy up my room. 11. As long as one group (prepare) dinner, the others (collect) wood for their campfire. 12. While the parents (have) breakfast, their children (run) about. 13. Martha (turn) off the lights and (go) to bed. 14. When I (do) the washing-up, I (break) a plate. 15. While Tom (play) the piano, his mother (do) the washing-up. 16. He (drink) some juice and then he (eat) a few chips. 17. I (have) dinner when I suddenly (hear) a loud bang. 18. When my father (work) in the garden, an old friend (pass) by to see him. 19. She (go) to school, (take) out her textbook and (begin) to learn. 20. When it (start) to rain, our dog (want) to come inside.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
1. Xác định thì của câu.
2. Xác định chủ ngữ và tân ngữ của câu.
3. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc theo thì và ngôi của chủ ngữ.

Câu 1: While Tom (read), Amely (watch) a documentary on TV.
- Thì của câu: Hiện tại tiếp diễn
- Chủ ngữ: Amely
- Tân ngữ: a documentary on TV
=> While Tom is reading, Amely is watching a documentary on TV.

Câu 2: Marvin (come) home, (switch) on the computer and (check) his emails.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: Marvin
- Tân ngữ: none
=> Marvin comes home, switches on the computer and checks his emails.

Câu 3: The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: The thief
- Tân ngữ: the jewels
=> The thief sneaks into the house, steals the jewels and leaves without a trace.

Câu 4: Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: Nobody
- Tân ngữ: none
=> Nobody listens while the teacher explains the tenses.

Câu 5: While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.
- Thì của câu: Hiện tại tiếp diễn
- Chủ ngữ: we, our friends
- Tân ngữ: a sight-seeing tour, on the beach
=> While we are doing a sight-seeing tour, our friends are lying on the beach.

Câu 6: He (wake) up and (look) at his watch.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: He
- Tân ngữ: none
=> He wakes up and looks at his watch.

Câu 7: The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: The receptionist
- Tân ngữ: the guests, them
=> The receptionist welcomes the guests and asks them to fill in the form.

Câu 8: The car (break) down and we (have) to walk home.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: The car, we
- Tân ngữ: none
=> The car breaks down and we have to walk home.

Câu 9: The boys (swim) while the girls (sunbathe).
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: The boys, the girls
- Tân ngữ: none
=> The boys swim while the girls sunbathe.

Câu 10: My father (come) in, (look) around and (tell) me to tidy up my room.
- Thì của câu: Hiện tại đơn
- Chủ ngữ: My father
- Tân ngữ: me
=> My father comes in, looks around and tells me to tidy up my room.

(Đang trong quá trình hoàn thiện)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

3. The thief sneaked into the house, stole the jewels, and left without a trace.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

2. Marvin came home, switched on the computer, and checked his emails.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

1. While Tom was reading, Amely was watching a documentary on TV.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách làm:

1. Xác định ý chính của câu hỏi: Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn và tác động tích cực đến cuộc sống con người.

2. Xác định phương pháp trả lời: Phân tích ý nghĩa của nghệ thuật đối với con người và các tác động tích cực của nó.

3. Hoàn thành câu trả lời:

Nghệ thuật có thể mở rộng khả năng của tâm hồn bằng cách truyền đạt các cảm xúc và tình cảm sâu sắc. Qua việc ưa thích và tiếp xúc với nghệ thuật, con người thường trở nên vui vẻ và yêu đời hơn. Nghệ thuật có thể là một phương tiện thúc đẩy tình yêu thương và sự cảm thông trong xã hội. Nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy và nghe thấy những điều tốt lành trong cuộc sống, khám phá tế nhị và sống một cách ý nghĩa. Nghệ thuật còn khuyến khích chúng ta khám phá và trải nghiệm nhiều hơn, mở rộng văn hóa và dấn thân vào những trạng thái tâm lý và trí tuệ mới.

Các cách làm khác nhau:

1. Phân tích đặc điểm và tác động của các thể loại nghệ thuật (văn học, hội họa, âm nhạc, điện ảnh, múa, v.v.).
2. Nêu ví dụ về các tác phẩm nghệ thuật ảnh hưởng tích cực đến tâm hồn và cuộc sống con người.
3. Thảo luận về tư duy và trí tuệ mà nghệ thuật có thể mang lại và khai phá.
4. Nêu lợi ích xã hội và văn hóa của việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật.

Đây chỉ là một số cách tham khảo để trả lời câu hỏi này. Bạn có thể tùy chỉnh và bổ sung để đảm bảo câu trả lời của bạn đầy đủ và chi tiết hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50092 sec| 2274.625 kb