Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Việt

Cho A=2+2^2+2^3+......+2^20.Chứng minh rằng a, A chia hết cho 2. b, A chia hết cho 3.c, A chia hết cho 5
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng công thức tổng của cấp số nhân để tính tổng A.

Công thức tổng của cấp số nhân là: S = (a * (r^n - 1)) / (r - 1), trong đó S là tổng các số hạng của cấp số nhân, a là số hạng đầu tiên, r là công bội và n là số lượng số hạng.

Với câu hỏi trên, ta có a = 2, r = 2 và n = 20. Áp dụng công thức ta được:

A = (2 * (2^20 - 1)) / (2 - 1)
= (2 * (1048576 - 1)) / 1
= (2 * 1048575) / 1
= ***

Để chứng minh rằng A chia hết cho 2, ta thấy rằng A là tổng của các số lũy thừa của 2, tức là ta có A = 2 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^20. Mỗi số lũy thừa của 2 đều là số chẵn, do đó tổng của chúng cũng là số chẵn. Vậy A chia hết cho 2.

Để chứng minh rằng A chia hết cho 3, ta sẽ tính tổng các số lũy thừa của 2 modulo 3. Ta có:

2^1 ≡ 2 (mod 3)
2^2 ≡ 1 (mod 3)
2^3 ≡ 2 (mod 3)
2^4 ≡ 1 (mod 3)

Nhận thấy rằng ở mỗi số mũ chẵn, ta luôn có kết quả là 1. Khi đó, ta có thể quy hoạch lại tổng A thành S = 2^1 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^18 + 2^19 + 2^20. Ta có:

S ≡ 2^1 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^18 + 2^19 (mod 3)
≡ 2 * (2^0 + 2^1 + 2^2 + ... + 2^17 + 2^18) (mod 3)

Chú ý rằng tổng trong dấu ngoặc đơn là tổng của n số lũy thừa của 2, n = 19, ta gọi là S_1. Vậy ta có:

S ≡ 2 * S_1 (mod 3)

S_1 ≡ 2^0 + 2^1 + 2^2 + ... + 2^17 + 2^18 (mod 3)
≡ 1 + 2 + 1 + 2 + ... + 1 + 2 (mod 3)

Ta có 19 số 1 và 18 số 2. Nhận xét là tổng của mỗi cặp số 1 và 2 là 3, nên ta có:

S_1 ≡ 19 (mod 3)
≡ 1 (mod 3)

Vậy ta có:

S ≡ 2 * S_1 (mod 3)
≡ 2 * 1 (mod 3)
≡ 2 (mod 3)

Do đó, A chia hết cho 3.

Tương tự, để chứng minh rằng A chia hết cho 5, ta tính tổng các số lũy thừa của 2 modulo 5 và áp dụng công thức tổng của cấp số nhân. Ta sẽ thấy rằng A ≡ 2 (mod 5) và do đó A chia hết cho 5.

Tóm lại:

a) A chia hết cho 2.
b) A chia hết cho 3.
c) A chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

c) Ta biết rằng 2^n ≡ (-1)^n (mod 5) với mọi số tự nhiên n. Vì vậy, để chứng minh A chia hết cho 5, ta cần chứng minh rằng tổng 2+2^2+2^3+...+2^20 chia hết cho 5. Tương tự như trong phần b, ta có thể thấy rằng chuỗi 2^n trong tổng này tạo thành chuỗi vô hạn 2 - 1 + 2 - 1 +... với số lần cộng -1 và 2 bằng nhau. Do đó, tổng chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b) Ta biết rằng 2^n ≡ (-1)^n (mod 3) với mọi số tự nhiên n. Vì vậy, để chứng minh A chia hết cho 3, ta cần chứng minh rằng tổng 2+2^2+2^3+...+2^20 chia hết cho 3. Ta có thể thấy rằng mỗi số hạng trong tổng có dạng 2^n, với n là số không âm. Khi tính toán modulo 3 cho từng số hạng, ta có thể thấy rằng chu kỳ của số -1 và 2 luân phiên lặp lại sau mỗi 2 số hạng. Như vậy, tổng của các số -1 và 2 trong chuỗi này tạo thành chuỗi vô hạn 1 - 1 + 1 - 1 +... với số lần cộng -1 và 1 bằng nhau. Do đó, tổng chia hết cho 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Ta biết rằng 2^k chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên k. Vì vậy, để chứng minh A chia hết cho 2, ta cần chứng minh rằng tổng 2+2^2+2^3+...+2^20 chia hết cho 2. Ta có thể thấy mỗi số hạng trong tổng đều chia hết cho 2, do đó tổng cũng chia hết cho 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải bài toán trên, ta sử dụng công thức về trọng trường:

F = G * (m1 * m2) / r^2

Trong đó:
F là trọng lượng, tính bằng Newton (N)
G là hằng số khối lượng tổng quát, có giá trị là 6.6743 × 10^-11 N(m/kg)^2
m1 và m2 là khối lượng của hai vật, tính bằng kilogram (kg)
r là khoảng cách giữa hai vật, tính bằng mét (m)

Ta có:
m1 = khối lượng của trái đất = 5.972 × 10^24 kg (trái đất có khối lượng lớn hơn vệ tinh nên ta xem như trái đất tĩnh)
m2 = 100 kg (khối lượng của vệ tinh)
F = 920 N (trọng lượng của vệ tinh)

Đặt r là khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh. Ta có thể tính rời rạc bằng cách trừ đi bán kính Trái Đất.

r = (6400 km + rời rạc) km = (6400 + rời rạc) × 10^3 m

Thay các giá trị vào công thức ta có:
920 = (6.6743 × 10^-11) * (5.972 × 10^24) * (100) / (6400 + rời rạc)^2

Sau khi tính toán, ta có rời rạc ≈ 98.09 km.

Vậy, khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh là 6400 km + 98.09 km ≈ 6498.09 km, gần nhất với câu trả lời B. 98.09 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50845 sec| 2260.484 kb