Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Cho 4 chữ số 4, 7,2,8. Có thể viết được bao nhiêu số thập phân với đủ 4 chữ số đã cho, biết phần thập phân có 2 chữ số
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp hoán vị. Vì có 4 chữ số đã cho, chúng ta có 4 vị trí để điền các chữ số này. Vì phần thập phân có 2 chữ số nên ta cần xác định 2 vị trí mà chữ số đó sẽ đứng.

Để xác định số lượng các số thập phân khác nhau có thể tạo thành, ta sẽ tính số hoán vị của 4 chữ số đã cho, lấy ra 2 chữ số cho phần thập phân. Công thức tính số hoán vị chung là: P(n, r) = n! / (n - r)!

Với n = 4 và r = 2, ta có: P(4, 2) = 4! / (4 - 2)! = 4! / 2! = 4 x 3 x 2 x 1 / 2 x 1 = 12.

Vậy có thể viết được 12 số thập phân với đủ 4 chữ số đã cho, phần thập phân có 2 chữ số làm đề bài yêu cầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Số thập phân thứ hai có thể viết được là 24.87

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số thập phân đầu tiên có thể viết được là 42.84

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52166 sec| 2249 kb