Lớp 7
30điểm
2 năm trước
Nguyễn Xuân Quỳnh

Câu3. We’ve decided to clean up the lake _______ it is full of rubbish
A but
B yet
C because
D so

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp để giải câu hỏi này là xác định từ loại và ý nghĩa của các từ trong câu và tìm từ mà phù hợp với ngữ cảnh.

Trong câu này, chúng ta cần chọn một từ hoặc cụm từ để kết hợp với "clean up the lake" để chỉ lý do tại sao chúng ta quyết định làm điều này. Chúng ta có thể loại bỏ câu 3 và câu 4 (B và D) vì "yet" và "so" không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu 1: "but" -> có nghĩa là "nhưng", thường được sử dụng để nối hai ý tưởng trái ngược nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không có ý tưởng trái ngược, vì vậy "but" không phù hợp.
Câu 3: "because" -> có nghĩa là "vì". Trong trường hợp này, "because" phù hợp vì nó giải thích lý do tại sao chúng ta quyết định làm sạch hồ là vì nó đầy rác.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi này là: C. "because".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

We’ve decided to clean up the lake since it is full of rubbish.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47067 sec| 2251.906 kb