Lớp 7
30điểm
5 ngày trước
Nguyễn Xuân Quỳnh

Câu3. We’ve decided to clean up the lake _______ it is full of rubbish
A but
B yet
C because
D so

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.05386 sec| 2120.586 kb