Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

Câu 56: Khi nhiệt phân Hg(NO3)2 thành phần phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là A. 100%.                         B. 66,7%.                         C. 33,3%.                         D. 85%. Câu 57: Khi nhiệt phân KNO3 thành phần phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là A. 100%.                         B. 66,7%.                         C. 33,3%.                         D. 85%.
Làm ơn, nếu ai biết thông tin về câu hỏi này, có thể chia sẻ với mình được không? Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần biết các phương trình phản ứng của các chất được nhiệt phân.

Câu 56: Phương trình phản ứng nhiệt phân Hg(NO3)2:
2Hg(NO3)2 -> 2HgO + 4NO2 + O2

Từ phương trình trên, ta thấy rằng trong sản phẩm khí thu được, có 1 phần tử O2. Vậy phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là 100%. Đáp án A là đúng.

Câu 57: Phương trình phản ứng nhiệt phân KNO3:
2KNO3 -> 2KNO2 + O2

Từ phương trình trên, ta thấy rằng trong sản phẩm khí thu được, có 1 phần tử O2. Vậy phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là 100%. Đáp án A là đúng.

Nếu có cách giải khác, bạn có thể thêm vào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Câu trả lời cho Câu 56: Dựa trên phương trình phản ứng nhiệt phân Hg(NO3)2: 2Hg(NO3)2 -> 2HgO + 4NO2 + O2, ta thấy rằng số mol oxi tạo ra bằng số mol khí NO2, do đó phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là 100%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu trả lời cho Câu 56: Sử dụng công thức tính phần trăm thể tích: % thể tích oxi = (Số mol oxi / tổng số mol các chất) x 100%. Trong trường hợp này, Hg(NO3)2 tạo ra sản phẩm là khí NO2 với phản ứng: Hg(NO3)2 -> HgO + 2NO2 + 1/2O2. Từ đó, ta thấy rằng khí NO2 chiếm 66,7% thể tích, do đó phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là 66,7%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Câu trả lời cho Câu 56: Khi nhiệt phân Hg(NO3)2, thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được sẽ chiếm 100% vì Hg(NO3)2 chỉ gồm oxi và khí NO2 sau khi phân hủy tan thành khí trong quá trình nhiệt phân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.13880 sec| 2238.141 kb