Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Đạt

Câu 3. Một xe đang chuyên động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh, sau đó chuyển động chậm dân đêu với gia tốc 2m/s?. Tính thời gian xe chuyển động cho tới khi dừng hẳn?. Vẽ đồ thị vận tốc-thời gian. Lúc hãm phạnh lái xe phát hiện ổ gà sâu trên đường cách vị trí xe 60m.Hỏi sau hãm phanh xe có kịp dừng trước ổ gà ko?
Mình cảm thấy khá là lo lắng và không biết phải làm thế nào với câu hỏi này. Bạn nào thông tuệ giúp mình với, mình sẽ cảm kích mãi mãi!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng công thức vận tốc - gia tốc để tính thời gian xe chuyển động cho tới khi dừng hẳn.

Vận tốc cuối (v) = 0 (vì xe dừng hẳn)
Vận tốc ban đầu (u) = 72 km/h = 20 m/s
Gia tốc (a) = -2 m/s^2 (âm vì chuyển động chậm dần)

Sử dụng công thức v = u + at, ta có:
0 = 20 - 2t
2t = 20
t = 10s

Thời gian xe chuyển động cho tới khi dừng hẳn là 10s.

Để kiểm tra xem xe có kịp dừng trước ổ gà hay không, ta sử dụng công thức vận tốc - thời gian để tính vị trí xe sau thời gian t:

Vận tốc cuối (v) = 0 (vì xe dừng lại)
Vận tốc ban đầu (u) = 20 m/s
Thời gian (t) = 10s

Sử dụng công thức s = ut + (1/2)at^2, ta có:
s = 20 * 10 - (1/2) * 2 * 10^2
s = 200 - 100
s = 100m

Vậy, sau hầm phanh, vị trí xe cách ổ gà là 100m. Do ổ gà cách vị trí xe 60m, nên xe không kịp dừng trước ổ gà và sẽ gặp ổ gà.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Since the pothole is located 60 meters away from the car, it will not be able to stop before reaching the pothole. The car will collide with the pothole.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Simplifying the equation, we get d = 200 - 100 = 100 m. Therefore, the car will travel 100 meters before coming to a complete stop.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Substituting the values, u = 20 m/s, a = -2 m/s^2, and t = 10 s, we have d = 20(10) + 0.5(-2)(10)^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

To determine if the car can stop before reaching the pothole, we need to find the distance it travels during the deceleration phase. We'll use the equation d = ut + 0.5at^2, where d is the distance, u is the initial velocity, a is the acceleration, and t is the time.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48202 sec| 2262.633 kb