Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Các câu sau đúng hay sai , nếu sai thì sửa lại cho đúng. 1. Tom arrived last week. 2. Have you seen John last week ? 3. I have finished my work. 4. I have finishwd my work at 2o'clock 5. When have you finished your work ? 6. George has left school three years ago. 7. " Where's Ann?" - " She's gone to the cinema." 8. Napoleon Bonaparte has died in 1821. 9. I haven't seen you at the party on Saturday. 10. The weather has been very bad last week.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24172 sec| 2039.109 kb