Lớp 5
20điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Ngọc Thanh Mai

Các bn ơi nói mấy giờ dưới đây trong Tiếng Anh là gì vậy (nhớ nói theo kiểu quarter, half past nha).Mình cần rất gấp.Thank you

9:30 11:11

13:15 6:38

5:30 7:18

2:44 19:45

6:52 3:34

1:15 10:13

18:07 13:33

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Đầu tiên, ta xác định giờ và phút của thời gian cần nói bằng Tiếng Anh.
- Từ giờ và phút đã xác định, ta sẽ biểu diễn lại thời gian dưới dạng số và sau đó chuyển đổi thành cách đọc bằng Tiếng Anh theo kiểu "quarter past/half past/quarter to".
- Cuối cùng, hoàn thành câu trả lời bằng cách kết hợp thông tin đã chuyển đổi với cụm từ "It is".

Câu trả lời:

1.9:30
- Giờ: 9, Phút: 30
- Số: 9.30
- Cách đọc: It is half past nine.

2.11:11
- Giờ: 11, Phút: 11
- Số: 11.11
- Cách đọc: It is eleven eleven.

3.13:15
- Giờ: 13, Phút: 15
- Số: 13.15
- Cách đọc: It is a quarter past one.

4.6:38
- Giờ: 6, Phút: 38
- Số: 6.38
- Cách đọc: It is twenty-two (or eighteen) minutes to seven.

5.5:30
- Giờ: 5, Phút: 30
- Số: 5.30
- Cách đọc: It is half past five.

6.7:18
- Giờ: 7, Phút: 18
- Số: 7.18
- Cách đọc: It is eighteen minutes past seven.

7.2:44
- Giờ: 2, Phút: 44
- Số: 2.44
- Cách đọc: It is sixteen minutes to three (or fourteen minutes past two).

8.19:45
- Giờ: 19, Phút: 45
- Số: 19.45
- Cách đọc: It is a quarter to eight.

9.6:52
- Giờ: 6, Phút: 52
- Số: 6.52
- Cách đọc: It is eight minutes to seven.

10.3:34
- Giờ: 3, Phút: 34
- Số: 3.34
- Cách đọc: It is twenty-six (or twenty-four) minutes past three.

11.1:15
- Giờ: 1, Phút: 15
- Số: 1.15
- Cách đọc: It is a quarter past one.

12.10:13
- Giờ: 10, Phút: 13
- Số: 10.13
- Cách đọc: It is thirteen minutes past ten.

13.18:07
- Giờ: 18, Phút: 07
- Số: 18.07
- Cách đọc: It is seven minutes past six.

14.13:33
- Giờ: 13, Phút: 33
- Số: 13.33
- Cách đọc: It is twenty-seven (or twenty-three) minutes to two.

Lưu ý: Cách đọc có thể có các biểu thức thay thế khác nhau tùy thuộc vào quy ước sử dụng trong mỗi vùng lãnh thổ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47939 sec| 2261.234 kb