Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

Bài 1 Tìm số tự nhiên n sao cho a.   (n+12) chia hết cho n                                b.   (15 - 4n )  chia hết cho n  với n<4   c.    ( 6n - 9 ) chia hết cho n với n lớn hơn hoặc bằng 2 Bài 2 tìm số tự nhiên n sao cho  a.    ( n + 13 ) chia hết cho ( n - 5 )  với n > 5 b.     ( 15 - 2n ) chia hết cho ( n +1 ) với n < hoặc = 7 c.      ( 6n + 9 ) chia hết cho ( 4n - 1 )  với n > hoặc = 1  
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải Bài 1:
a. Số tự nhiên n chia hết cho (n+12) khi và chỉ khi (n+12) là ước số của n. Ta sẽ tìm các giá trị ước số của n+12 và kiểm tra xem có giá trị nào là số tự nhiên không.
b. Chia hết cho n có nghĩa là số (15 - 4n ) khi chia cho n sẽ có phần dư bằng 0. Ta sẽ thay thế các giá trị của n và kiểm tra xem có giá trị nào làm cho (15 - 4n) chia hết cho n không.
c. Tương tự như bài b, ta sẽ thay thế các giá trị của n và kiểm tra xem có giá trị nào làm cho (6n - 9) chia hết cho n không.

Bài 2 tương tự như bài 1, ta sẽ làm tương tự để tìm số tự nhiên n.

Câu trả lời:

Bài 1:
a. Số tự nhiên n có thể là 1 hoặc 2, vì (1+12) chia hết cho 1 và (2+12) chia hết cho 2.
b. Số tự nhiên n có thể là 1, 2 hoặc 3, vì (15 - 4*1) chia hết cho 1, (15 - 4*2) chia hết cho 2 và (15 - 4*3) chia hết cho 3.
c. Số tự nhiên n có thể là 2, 3, 4, 5 hoặc 9, vì (6*2 - 9) chia hết cho 2, (6*3 - 9) chia hết cho 3, (6*4 - 9) chia hết cho 4, (6*5 - 9) chia hết cho 5 và (6*9 - 9) chia hết cho 9.

Bài 2:
a. Số tự nhiên n có thể là 18 hoặc 19, vì (18 + 13) chia hết cho (18 - 5) và (19 + 13) chia hết cho (19 - 5).
b. Số tự nhiên n có thể là 7, vì (15 - 2*7) chia hết cho (7 + 1).
c. Số tự nhiên n có thể là 1 hoặc 2, vì (6*1 + 9) chia hết cho (4*1 - 1) và (6*2 + 9) chia hết cho (4*2 - 1).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Bài 1: c. Để (6n - 9) chia hết cho n, ta cần tìm một số tự nhiên k sao cho (6n - 9) = k.n. Khi đó, ta sẽ có phương trình 9 = k.n - 6n = n(k-6). Để phương trình này đúng, ta cần chọn giá trị của n sao cho n là ước số của số 9 và lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy giá trị của n có thể là 3 hoặc 9.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 1: b. Để (15 - 4n) chia hết cho n, ta cần tìm một số tự nhiên k sao cho (15 - 4n) = k.n. Khi đó, ta sẽ có phương trình 15 = k.n + 4n = n(k+4). Để phương trình này đúng, ta cần chọn giá trị của n sao cho n là ước số của số 15 và nhỏ hơn 4. Vậy giá trị của n có thể là 1 hoặc 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 1: a. Để số n+12 chia hết cho số n, ta cần tìm một số tự nhiên k sao cho (n+12) = k.n. Khi đó, ta sẽ có phương trình (k-1).n = 12. Để phương trình này đúng thì số n phải là một ước số của số 12. Vậy các giá trị của n có thể là 1, 2, 3, 4, 6 hoặc 12.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24939 sec| 2262.141 kb