Lớp 8
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ nội dung câu hỏi và hiểu rõ ý đề.
2. Sử dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm về nội dung câu hỏi nếu cần thiết.
3. Sắp xếp thông tin theo ý đề và tạo ra các mục tiêu cần trả lời trong câu hỏi.
4. Tìm hiểu các khái niệm hay thuật ngữ liên quan để có thể trả lời một cách đầy đủ và chính xác.
5. Xác định cách trình bày câu trả lời rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và đúng ngữ pháp.
6. Soạn thảo câu trả lời và sửa đổi cho đến khi thấy hài lòng.
7. Kiểm tra lại câu trả lời để chắc chắn rằng nó đã trả lời đúng và đủ thông tin yêu cầu trong câu hỏi.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào - Viết chương trình - Chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu trả lời:
- Máy tính là một công cụ được sử dụng để giải quyết các bài toán và thực hiện các tác vụ. Máy tính được điều khiển bởi chương trình máy tính.
- Con người ra lệnh cho máy tính thông qua việc viết chương trình. Chương trình là một tập hợp các câu lệnh được viết theo ngôn ngữ lập trình và sẽ được thực thi bởi máy tính.
- Viết chương trình là quá trình tạo ra một chuỗi các câu lệnh logic để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trên máy tính. Việc viết chương trình phải tuân thủ các nguyên tắc và cú pháp của ngôn ngữ lập trình được sử dụng.
- Chương trình máy tính có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Python, C++, Java, Ruby, v.v.
- Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống các quy tắc và cú pháp để biểu diễn các câu lệnh để máy tính hiểu và thực hiện. Mỗi ngôn ngữ lập trình có những đặc điểm và ứng dụng riêng.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT - NNLT gồm những gì - Từ khóa và tên - Cấu trúc chung của chương trình

Câu trả lời:
- NNLT là viết tắt của "Ngôn ngữ lập trình", gồm những cú pháp và quy tắc để viết chương trình.
- Mỗi NNLT có những từ khóa và tên riêng để định nghĩa các phép toán, cấu trúc dữ liệu, và các câu lệnh thực hiện các tác vụ.
- Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm các phần như: khai báo thư viện, khai báo biến, khởi tạo giá trị, các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, và kết thúc chương trình.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu - Dữ liệu và kiểu dữ liệu - Các phép toán với dữ liệu kiểu số - Các phép toán so sánh - Giao tiếp người với máy tính

Câu trả lời:
- Chương trình máy tính sử dụng dữ liệu để thực hiện các phép toán và tác vụ. Dữ liệu có thể là số, chuỗi, ký tự, v.v.
- Kiểu dữ liệu là một phân loại cho dữ liệu để xác định cách máy tính lưu trữ và xử lý nó. Ví dụ: kiểu số nguyên (int), kiểu số thực (float), kiểu chuỗi (string).
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), chia lấy phần dư (%), v.v.
- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của dữ liệu kiểu số, bao gồm: bằng (==), khác (!=), lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), lớn hơn bằng (>=), nhỏ hơn bằng (<=).
- Giao tiếp người với máy tính trong chương trình cho phép người dùng nhập dữ liệu vào từ bàn phím và hiển thị kết quả hoặc thông báo ra màn hình. Các lệnh và hàm được sử dụng để thực hiện việc này trong một ngôn ngữ lập trình.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình - Biến là công cụ trong chương trình - Khai báo biến - Sử dụng biến trong chương trình - Hằng

Câu trả lời:
- Biến là một vùng lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính được sử dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu trong quá trình thực hiện chương trình.
- Khai báo biến là việc định nghĩa tên biến, kiểu dữ liệu và kích thước, và cung cấp sẵn một địa chỉ trong bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu.
- Biến có thể được sử dụng trong chương trình bằng cách gán giá trị cho biến hoặc thực hiện các phép toán với biến.
- Hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Hằng được khai báo trong chương trình và không thể thay đổi giá trị sau khi đã được gán.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Khái niệm về bài toán và thuật toán

Câu trả lời:
- Bài toán là một vấn đề cần được giải quyết mà máy tính có thể thực hiện. Bài toán có thể được mô tả bằng các yêu cầu và điều kiện cần thỏa mãn.
- Thuật toán là một tập hợp các bước hoặc quy trình được sắp xếp để giải quyết một bài toán cụ thể. Thuật toán có thể được biểu thị dưới dạng một chuỗi các công việc hoặc các lệnh để máy tính thực hiện.
- Ghi lại thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình sẽ tạo thành một chương trình để giải quyết bài toán. Việc từ bài toán đến chương trình yêu cầu hiểu rõ yêu cầu của bài toán và cách thực hiện các bước giải quyết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Bài 3: Dữ liệu là các giá trị đầu vào và đầu ra được sử dụng trong chương trình. Kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu mà biến có thể chứa, bao gồm số, văn bản, ngày tháng, v.v. Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm cộng, trừ, nhân, chia. Các phép toán so sánh dùng để so sánh giá trị của hai biểu thức. Giao tiếp giữa người dùng và máy tính được thực hiện thông qua giao diện người dùng, ví dụ như bàn phím và màn hình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bài 2: Ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các quy tắc và cú pháp được sử dụng để viết chương trình. Nó bao gồm các từ khóa và tên, định nghĩa cấu trúc của chương trình và quy định cách thức hoạt động của các thành phần trong chương trình. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến bao gồm C++, Java và Python.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 1: Để ra lệnh cho máy tính, con người sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết các dòng mã lệnh. Đầu tiên, người dùng phải biết ý đồ của mình và đặt ra các bước giải quyết cho vấn đề. Tiếp theo, dựa trên các bước đó, người dùng sẽ tạo ra các dòng lệnh trong chương trình máy tính để giải quyết vấn đề. Sau đó, chương trình sẽ được biên dịch hoặc phiên dịch thành ngôn ngữ máy, để máy tính có thể hiểu và thực thi các lệnh được đưa ra.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46583 sec| 2274.539 kb