Lớp 12
10điểm
3 năm trước
Lê Nho Khoa

Another problem :
Hỗn hợp khí O2 và SO2 có tỉ khối so với hiđrô bằng 24, sau khi đung nóng hỗn hợp đó với chất xúc tác ta thu được hỗn hợp khí mới có tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 30.
a) Xác định thành phần hỗn hợp trước và sau phản ứng?
b) Tính thành phần trăm mối khí tham gia phản ứng?
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Đặt số mol O2 trong hỗn hợp trước phản ứng là x, số mol SO2 là y.
Từ tỉ khối của hỗn hợp so với hiđrô bằng 24:
2x + 64y = 24 (1) (vì công thức mol của O2 và SO2 lần lượt là O2 và SO2)

Đặt số mol khí mới thu được sau phản ứng là a, số mol SO3 là b.
Từ tỉ khối của hỗn hợp mới so với hiđrô bằng 30:
2a + 80b = 30 (2) (vì công thức mol của O2 và SO3 lần lượt là O2 và SO3)

a) Giải hệ phương trình (1) và (2) để tìm x, y, a và b.
b) Tính thành phần trăm mol của mỗi khí tham gia phản ứng trước sau phản ứng bằng tỉ lệ số mol của mỗi khí so với tổng số mol các khí.
- Thành phần trước phản ứng:
% mol O2 = (x / (x + y)) * 100%
% mol SO2 = (y / (x + y)) * 100%
- Thành phần sau phản ứng:
% mol O2 = (a / (a + b)) * 100%
% mol SO3 = (b / (a + b)) * 100%

Câu trả lời:
a) Thành phần hỗn hợp trước phản ứng:
- Số mol O2: x
- Số mol SO2: y

Thành phần hỗn hợp sau phản ứng:
- Số mol O2: a
- Số mol SO3: b

b) Thành phần trăm mol của mỗi khí tham gia phản ứng:
- Trước phản ứng:
% mol O2: (x / (x + y)) * 100%
% mol SO2: (y / (x + y)) * 100%
- Sau phản ứng:
% mol O2: (a / (a + b)) * 100%
% mol SO3: (b / (a + b)) * 100%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Gọi x là khối lượng O2 trong hỗn hợp ban đầu và y là khối lượng SO2. Từ tỉ khối của hỗn hợp trước phản ứng = 24, ta có x/y = 24. Sau phản ứng, tỉ khối hơi so với hiđrô = 30, ta có (x - k)/(y - k') = 30, trong đó k là khối lượng chất xúc tác và k' là khối lượng chất cần dùng để phản ứng hết với chất xúc tác. Từ đó suy ra (x - k)/(y - k') - 1 = 30 => (x - k)/(y - k') = 31. Từ 2 phương trình trên, ta suy ra: x/y = 24 và (x - k)/(y - k') = 31. Từ đó suy ra (x - k)/(y - k') - (x/y) = 31 - 24 => k/(y - k') - x/y = 7 => k/y - x/y = 7 => (k - x)/y = 7. Vậy tỉ lệ khối lượng chất xúc tác so với khối lượng SO2 là 7. Đáp án A: Trước phản ứng, thành phần hỗn hợp là x gram O2 và y gram SO2. Sau phản ứng, thành phần hỗn hợp là x gram O2 và (y - 7) gram SO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi x là khối lượng O2 trong hỗn hợp ban đầu và y là khối lượng SO2. Từ tỉ khối của hỗn hợp trước phản ứng = 24, ta có (x + y)/y = 24 => x/y + y/y = 24 => x/y + 1 = 24. Từ đó suy ra x/y = 23. Sau phản ứng, tỉ khối hơi so với hiđrô = 30, ta có (x - k)/(y - k') = 30, trong đó k là khối lượng chất xúc tác và k' là khối lượng chất cần dùng để phản ứng hết với chất xúc tác. Từ đó suy ra x/y - k/(y - k') = 30 => 23 - k/(y - k') = 30 => k/(y - k') = 23 - 30 = -7. Vậy tỉ lệ khối lượng chất xúc tác và chất cần dùng để phản ứng hết so với trước phản ứng là -7. Đáp án A: Trước phản ứng, thành phần hỗn hợp là x gram O2 và y gram SO2. Sau phản ứng, thành phần hỗn hợp là (x - 7) gram O2 và (y - 7) gram SO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi x là khối lượng O2 trong hỗn hợp ban đầu và y là khối lượng SO2. Từ tỉ khối của hỗn hợp trước phản ứng = 24, ta có x/y = 24. Sau phản ứng, tỉ khối hơi so với hiđrô = 30, ta có (x - k)/y', trong đó k là khối lượng chất xúc tác và y' là khối lượng SO2 còn lại sau phản ứng. Từ đó ta có (x - k)/y' = 30. Từ 2 phương trình trên, ta suy ra: (x - k)/(24y) = 30 => (x - k)/(24x/24) = 30 => (x - k)/x = 30/24 => (x - k)/x = 5/4. Vậy tỉ lệ khối lượng O2 sau phản ứng so với trước phản ứng là 5/4. Đáp án A: Trước phản ứng, thành phần hỗn hợp là x gram O2 và y gram SO2. Sau phản ứng, thành phần hỗn hợp là (5/4)x gram O2 và y gram SO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử tổng khối lượng của hỗn hợp ban đầu là m gram, trong đó có x gram O2 và (m - x) gram SO2. Ta có tỉ khối của hỗn hợp trước phản ứng = (m/x) và tỉ khối của hỗn hợp sau phản ứng = (m/(m - x)) = 24. Từ đó ta có phương trình: m/x = 24 => m = 24x. Đồng thời, ta có tỉ khối của hỗn hợp sau phản ứng = (m/x') = 30, trong đó x' là khối lượng O2 còn lại sau phản ứng. Từ đó ta có phương trình: m/x' = 30 => m = 30x'. Kết hợp 2 phương trình trên, ta có: 24x = 30x' => x'/x = 4/5. Vậy tỉ lệ khối lượng O2 sau phản ứng so với trước phản ứng là 4/5. Đáp án A: Trước phản ứng, thành phần hỗn hợp là x gram O2 và (m - x) gram SO2. Sau phản ứng, thành phần hỗn hợp là (4/5)x gram O2 và (m - x) gram SO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45998 sec| 2261.297 kb