Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Việt

ADD TAG QUESTION TO THE FOLLOWING. 1 we should follow the traffic rules strictly, ...? 2 your mother has read these fairy tales for you many times, ....? 3 you've never been in italy....? 4 he seldom visits you , ....? 5 that's bob , .... ? 6 no-one died in the accident, ... ? 7 I'm supposed to be here , .... ? 8 nothing is wrong .... ? 9 nobody called the phone, ....? 10 everythink is okay , .... ? 11 everyone took a rest, ....? 12 going swimming in the summer is never boring, ...? 13 let's dance together, ..? 14 don't talk in class , ....? 15 sit down, ...? 16 this picture is your ,....? 17 hoa never comes to school late , ... ? 18 you took some photos on the beach , .... ? 19 he hardly ever makes a mistake, ... ? 20 they want to come , ...?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Để thêm tag question vào câu nghi vấn, chúng ta sử dụng dạng phủ định hay khẳng định của động từ trợ đối với câu hỏi. Nếu câu chính là khẳng định, ta sử dụng dạng phủ định và ngược lại.
- Với các câu nghi vấn đặc biệt, ta sử dụng dạng ngắn gọn của động từ trợ trong câu trả lời.

Câu trả lời:

1. We should follow the traffic rules strictly, shouldn't we?
2. Your mother has read these fairy tales for you many times, hasn't she?
3. You've never been to Italy, have you?
4. He seldom visits you, does he?
5. That's Bob, isn't it?
6. No one died in the accident, did they?
7. I'm supposed to be here, aren't I?
8. Nothing is wrong, is it?
9. Nobody called the phone, did they?
10. Everything is okay, isn't it?
11. Everyone took a rest, didn't they?
12. Going swimming in the summer is never boring, is it?
13. Let's dance together, shall we?
14. Don't talk in class, will you?
15. Sit down, won't you?
16. This picture is yours, isn't it?
17. Hoa never comes to school late, does she?
18. You took some photos on the beach, didn't you?
19. He hardly ever makes a mistake, does he?
20. They want to come, don't they?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

We should follow the traffic rules strictly, shouldn't we?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Yes, we should follow the traffic rules strictly, shouldn't we?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.03195 sec| 2236.414 kb