Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Hưng

A tiny village school is soon to celebrate its 110 birthday - against all expectations. Five years ago it seemed certain to close but parents and other villagers fought the local education authority and raised funds to keep it (1)_______. It is now ending its first term as a school (2)_____by the village community and the villagers are just proud of their achievement. They were furious when education chiefs tried to make them send the village children to other schools further away because the number of pupils at the village school was too (3)_____. The villagers started a huge campaign to (4) _____money. They collected enough to hire a teacher and begin to help with school cleaning, lunch supervision and lessons. Now the school is doing well and it seems (5)____ it will continue to run in the future. Điền vào số 2 A. run B. running C. has run D. to run

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
1. Đọc kỹ đoạn văn và hiểu nghĩa của từng từ và câu.
2. Xác định phần cần điền từ trống trong câu.
3. Suy nghĩ về ý nghĩa của câu và thời điểm của nó để chọn đáp án phù hợp.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là B. running.

Giải thích:
Câu trước đó "It is now ending its first term as a school" đã cho biết trường là đang kết thúc kỳ học đầu tiên của mình. Ta cần một động từ trong hiện tại tiếp diễn để diễn tả việc trường đang tạm dừng với vai trò là một trường học. Đáp án B "running" là đáp án đúng vì nó là dạng hiện tại tiếp diễn của động từ "run" và phù hợp với ngữ cảnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.44695 sec| 2231.648 kb