Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Ánh

10. He had an accident ____ he was careful. A. even though B. because C. so D. since 11. _____ it was raining, I went swimming. A. So B. Because C. However D. Although 12. Ann felt ill, ____ she insisted on going to work. A. though B. so C. and D. but 13. _____ I felt tired, I went to bed early. A. Although B. So C. As D. However 14. _____ he’s got an English name, he is German. A. Although B. However C. Because D. Since 15. They decided not to go out for a meal _____ they were too tired. A. so B. because C. but D. if 16. We were the better team ____ we lost the match. A. so B. and C. but D. because 17. Keith decided to give up his job ___ I advised him not to A. because B. however C. although D. since 18. ______ we were in town, we often met him. A. For B. Although C. So D. When 19. She didn’t get the job ____ she had all the necessary qualifications. A. because B. although C. so D. but 20. I could not eat ____ I was very hungry. A. even though B. in spite of C. despite D. in spite the fact that

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Đầu tiên, đọc kỹ câu hỏi và các đáp án để hiểu được ý nghĩa của từng câu và tìm ra từ khóa quan trọng.
- Sau đó, sử dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học để xác định câu trả lời chính xác.

Câu trả lời:

10. He had an accident ____ he was careful.
- Đáp án chính xác là A. even though.

11. _____ it was raining, I went swimming.
- Đáp án chính xác là D. Although.

12. Ann felt ill, ____ she insisted on going to work.
- Đáp án chính xác là A. though.

13. _____ I felt tired, I went to bed early.
- Đáp án chính xác là C. As.

14. _____ he’s got an English name, he is German.
- Đáp án chính xác là A. Although hoặc B. However.

15. They decided not to go out for a meal _____ they were too tired.
- Đáp án chính xác là D. if.

16. We were the better team ____ we lost the match.
- Đáp án chính xác là C. but.

17. Keith decided to give up his job ___ I advised him not to
- Đáp án chính xác là A. because.

18. ______ we were in town, we often met him.
- Đáp án chính xác là D. When.

19. She didn’t get the job ____ she had all the necessary qualifications.
- Đáp án chính xác là A. because.

20. I could not eat ____ I was very hungry.
- Đáp án chính xác là A. even though hoặc B. in spite of hoặc C. despite.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

11. The answer is D. although. The sentence implies that even though it was raining, I still went swimming.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

10. The answer is A. even though. The sentence suggests that despite being careful, he still had an accident.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45441 sec| 2252.813 kb