Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Huy

1.Would you mind not smoking in here? I'd rather________________________ 2.Without this treatment,the patient would die If he_____________________________ 3.He was so tired that he fell asleep before the end of the film. He was too______________________ 4.Mii is the best tennis player in the club. No one______________________________ 5.The train journey from Nha Trang to HCM citys takes four hours. It is a_______________________________ 6.If it doesn't rain soon,our crops will be lost Unless_________________________ 7.I'm very pleased that we shall meet again soon. I am looking__________________________

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu câu hỏi kỹ.
2. Tìm hiểu ngữ cảnh và ý nghĩa của các từ khóa trong câu hỏi.
3. Sử dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng để tìm cách hoàn thiện câu.
4. Xác định câu trả lời chính xác dựa trên quy ước ngữ pháp và từ vựng.

Câu trả lời:
1. I'd rather you didn't smoke in here.
Hoặc: I'd prefer it if you didn't smoke in here.

2. If he didn't receive this treatment, the patient would die.
Hoặc: Unless he received this treatment, the patient would die.

3. He was too tired to stay awake until the end of the film.
Hoặc: He was so tired that he couldn't stay awake until the end of the film.

4. No one in the club is a better tennis player than Mii.
Hoặc: Everyone in the club agrees that Mii is the best tennis player.

5. It is a four-hour train journey from Nha Trang to HCM city.
Hoặc: The train journey from Nha Trang to HCM city takes four hours.

6. Unless it rains soon, our crops will be lost.
Hoặc: If it doesn't rain soon, our crops will be lost.

7. I am looking forward to meeting again soon.
Hoặc: I am excited that we will meet again soon.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi kỹ để hiểu ý của câu hỏi.
2. Nhìn vào từ "hữu hảo" để nắm ý chính của từ.
3. Xem xét ngữ cảnh hoặc văn bản liên quan để hiểu rõ hơn về từ.
4. Sử dụng kiến thức ngôn ngữ và ngữ pháp để xây*** câu với từ "hữu hảo".

Câu trả lời:

1. I'd rather you didn't smoke in here. (Tôi muốn bạn không hút thuốc ở đây.)
2. If he hadn't been treated , he would have died. (Nếu anh ấy không được điều trị, anh ấy sẽ đã chết.)
3. He was too tired to fall asleep before the end of the film. (Anh ấy quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp trước khi phim kết thúc.)
4. No one in the club plays tennis as well as Mii. (Không ai trong câu lạc bộ chơi tennis như Mii.)
5. It is a four-hour trip from Nha Trang to HCM City. (Đây là một chuyến đi mất bốn giờ từ Nha Trang đến TP.HCM.)
6. Unless it rains soon, our crops will be lost. (Trừ khi trời mưa sớm, mùa màng của chúng tôi sẽ bị mất mát.)
7. I am looking forward to meeting you again. (Tôi rất vui mừng sắp gặp lại bạn.)

Lưu ý: Bạn có thể xây*** câu trả lời khác tùy thuộc vào hiểu biết và sự sáng tạo của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.59656 sec| 2243.68 kb