Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

1 ;how long is it since you used the car >When................................................... 2 ;The water was so cold that the chidren couldn't swim in it >The water wasn't................................................................. 3 ;Get up now or you 'll be late for school >If............................................................ 4 ;Let's meet inside the center at the coffee corner >How...................................................................... 5 ;France presented the Statue of Liberty to the United States in 1876 >The Statue........................................................................................... (viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi) help me!!!!!  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải quyết các câu hỏi trên, ta có thể sử dụng những cấu trúc ngữ pháp sau:

1. How long is it since you used the car?
- When did you last use the car?

2. The water was so cold that the children couldn't swim in it.
- The water wasn't warm enough for the children to swim in.

3. Get up now or you'll be late for school.
- If you don't get up now, you'll be late for school.

4. Let's meet inside the center at the coffee corner.
- How about meeting inside the center at the coffee corner?

5. France presented the Statue of Liberty to the United States in 1876.
- The Statue of Liberty was presented to the United States by France in 1876.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp giải câu hỏi trên:
1. Đọc câu trên và xác định lỗi sai trong câu.
2. Kiểm tra xem lỗi đó có phải là lỗi chính tả, ngữ pháp, từ vựng, hay cấu trúc câu.
3. Tìm các cách sửa lỗi cho từng loại lỗi đã tìm thấy.
4. Chọn cách sửa lỗi phù hợp nhất và viết lại câu.

Câu trả lời chi tiết và đầy đủ:
The correct sentence should be: "Qualifications and experience are two of the most important factors that help you get a good job."

The error in the original sentence is a noun error. The word "the" should be replaced with "of" to show possession and create the correct noun phrase "two of the most important factors".

Another possible correction could be: "Qualification and experience are the two most important factors that help you get a good job."

In this correction, the word "the" is removed and the adjective "the" is used instead to specify that there are only two important factors.

Overall, both corrections provide a grammatically correct sentence that conveys the same meaning. The choice between the two corrections may depend on the context and emphasis desired in the sentence.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48190 sec| 2263.141 kb