Lớp 5
10điểm
2 năm trước
User Google

1. Đoàn xe có 10 chiếc thì chở được 600 tạ gạo. Nếu đoàn xe đó CÓ THÊM 20 chiếc xe nữa thì sẽ chở được bao nhiêu tạ gạo? ( sức chở của mỗi xe như nhau)

2. Gia đình Lan có 3 người, bình quân thu nhập hàng tháng của MỖI NGƯỜI là 5 triệu đồng. Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng và tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị GIẢM bao nhiêu tiền?
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải câu 1:
- Ta thấy rằng đoàn xe đã có 10 chiếc xe và chở được 600 tạ gạo, do đó mỗi xe chở được: 600 tạ gạo / 10 chiếc xe = 60 tạ gạo/xe.
- Nếu đoàn xe có thêm 20 chiếc xe nữa, tổng số xe sẽ là: 10 chiếc xe + 20 chiếc xe = 30 chiếc xe.
- Vì sức chở của mỗi xe vẫn như nhau, ta có thể tính được tổng số tạ gạo mà đoàn xe chở được sau khi có thêm 20 chiếc xe: 60 tạ gạo/xe x 30 chiếc xe = 1800 tạ gạo.
Do đó, sau khi có thêm 20 chiếc xe, đoàn xe sẽ chở được 1800 tạ gạo.

Phương pháp giải câu 2:
- Gia đình Lan có 3 người và bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là 5 triệu đồng, do đó tổng thu nhập hàng tháng của gia đình là: 5 triệu đồng/người x 3 người = 15 triệu đồng.
- Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng, tổng thu nhập hàng tháng không đổi. Gọi x là bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sau khi có thêm ông và bà ngoại.
- Ta có phương trình sau: (5 triệu đồng/người x 3 người) = (x người x 5 triệu đồng/người).
- Giải phương trình ta có x = 3 người.
- Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm: 5 triệu đồng/người - 3 người = 2 triệu đồng.
Do đó, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sẽ giảm 2 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

1. Với 10 chiếc xe, đoàn xe chở được 600 tạ gạo, suy ra mỗi xe chở được 600 / 10 = 60 tạ gạo. Khi có thêm 20 chiếc xe, tổng số xe sẽ là 10 + 20 = 30 chiếc. Với số xe này, đoàn xe sẽ chở được 30 * 60 = 1800 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

2. Gia đình Lan có 3 người và thu nhập bình quân của mỗi người là 5 triệu đồng. Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình là 3 * 5 = 15 triệu đồng. Khi có thêm ông và bà ngoại, tổng số thành viên trong gia đình sẽ là 3 + 2 = 5 người. Với tổng thu nhập hàng tháng không đổi là 15 triệu đồng, bình quân thu nhập của mỗi người sẽ bị giảm xuống 15 / 5 = 3 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. Giả sử sức chở của mỗi xe là x tạ gạo. Với 10 chiếc xe, đoàn xe chở 10x = 600 tạ gạo. Từ đó, ta có x = 60 tạ gạo. Nếu thêm 20 chiếc xe nữa, tổng số xe sẽ là 30 chiếc. Với số xe này, đoàn xe có thể chở được 30x = 30 * 60 = 1800 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 1
Bài giải
Nếu có thêm 20 chiếc xe nữa thì đoàn xe có tất cả số chiếc xe là:
20+10=30(chiếc xe)
Mỗi xe chở được số tạ gạo là:
600:10=60(tạ)
Nếu đoàn xe đó có thêm 20 chiếc xe nữa thì sẽ chở được số tạ gạo là:
60x30=1800(tạ)
Đáp số:1800 tạ

Bài 2
Bài giải
Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình Lan là:
***=1***(đồng)
Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng và tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm số tiền là:
***[1***:(3+1+1)]=***(đồng)
Đáp số:*** đồng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51585 sec| 2261.859 kb